Faguttalelser

Dyr i underholdningsindustrien utnyttes åpenlyst, samtidig som mishandling og dårlig dyrevelferd gjerne er skjult bak konstruerte fasader. Men elefanters, delfiners og dovendyrs smilende ansiktstrekk, "fryktløse" okser eller utrydningstruede dyr som “reddes” av dyrefarmer, er ikke lenger noe som kan lure et hvilket som helst publikum.

Kunnskap om dyrenes behov gjør det vanskelig å skulle more seg på deres bekostning. Vitenskapelige studier viser at dyr lider i underholdningsindustrien, enten de tvinges til å stå på hodet i sirkusmanesjen, leve i bur i dyrehager, løpe eller sloss til de kollapser i konkurranser, eller leve sine liv som foto-rekvisitter. Stereotypier hos dyrene er vanlig i nærmest alle kategoriene der dyr kommersielt utnyttes til underholdning, dersom de ikke tas livet av før de i det hele tatt rekker å finne måter å mestre sin uholdbare situasjon, som under blodige festivaler eller tyrefekting.

Faginstanser over hele verden har innsett at disse dyrene sjeldent får muligheten til å utøve naturlig adferd, og at deres egenverdi må vike plass for underholdningsverdien. Nedenfor er uttalelser fra fagpersoner fra Norge og andre land, som viser hvor uforenelig nyere kunnskap er med gamle tradisjoner.

Faguttalelser om dyr i sirkus

"Det er noe biologisk umoralsk ved å holde dyr under forhold hvor de ikke kan få utløp for adferdsmønstre som har tatt millioner av år å utvikle [...] La sirkusets bruk av dyr slutte seg til bjørnekamper, tyrefekting og hanekamper på søppeldyngen av foreldede overgrep, som ikke lenger morer oss."
-Zoolog Desmond Morris1

”Det er vanskelig å ivareta dyrenes sosiale og adferdsmessige behov i sirkus”
-Stortingsmelding nr. 12 om dyrehold og dyrevelferd2

“Elefantenes adferd i nærheten av de døde er stille og kontemplativ, jeg er ikke i tvil om at de erfarer dype følelser og har en form for forståelse av døden [...] Elefanter er sett å prøve å mate en døende elefant og å dekke til døde elefanter med vegetasjon. De prøver også å hjelpe på beina immobiliserte, skadede, døende eller døde flokkmedlemmer.”
-Elefantforsker Joyce Poole3

“Intense hilsingsritualer er blant de mange måtene elefanter uttrykker sitt vennskap og sin lojalitet til hverandre, for å bygge opp de tette båndene som er så viktig for deres overlevelse.”
-Elefantforsker Joyce Poole4

Jeg eier ikke tvil om at elefantmødre har veldig sterke følelser for sine små; den intense hengivenheten er åpenbar i deres moderlige oppførsel [...] når hun dier kalven sin, redder den når den faller i et vannhull, løfter den på beina når den er svak, eller bærer den på snabelen og støttennene sine når kalven er døende [...]
-Elefantforsker Cynthia Moss5

“Jeg synes det er viktig å sette spørsmålstegn ved hvorvidt ville dyr skal brukes i sirkus. Jeg tror elefantens oppførsel er stereotype bevegelser som skyldes manglende stimuli og få muligheter for utfoldelse.”
-Distriktsveterinær Ola Maagard6

"Det er noe biologisk umoralsk ved å holde dyr under forhold hvor de ikke kan få utløp for adferdsmønstre som har tatt millioner av år å utvikle [...] La sirkusets bruk av dyr slutte seg til bjørnekamper, tyrefekting og hanekamper på søppeldyngen av foreldede overgrep, som ikke lenger morer oss."
-Zoolog Desmond Morris7

”Det ble rapportert at abnorm adferd forekom i alle arter som var representert på sirkus, og i visse tilfeller brukte dyrene betydelige deler av sin tid på slik adferd, f.eks. formålsløs vandring, hodesveiving, gitterbiting m.m.”
-Dr. Kiley Worthington8

“Stereotypier er variasjonsløse og gjentatte adferdsmønstre som synes uten funksjon, og tenderer til å utvikle seg hos dyr i fangenskap [...] Dieperiode innestengt i stall eller låve hadde sammenheng med økt abnorm adferd sammenlignet med dieperiode utendørs (hos føll), og oppstalling i stall og ikke på gress etter avvenning ga en ytterligere økning [...] Abnorm adferd rammet 34,7% av populasjonen.”
-Studier av stereotypisk adferd hos hester, J.Waters et al9

“Etter 25 år hvor jeg har sett og observert ulike sirkuser, vet jeg at det ikke finnes snille dyretemmere.”
-Pat Derby, tidligere dyretrener10

"Selv under forestillinger som ikke involverer åpenlys mishandling, utsettes dyrene for stress og det kreves at de utfører handlinger som er fullstendig unaturlige"
-Pat Derby, tidligere dyretrener11

Elefantmatriarken leder ikke flokken med frykt, hun er leder fordi resten av familien stoler på at hun vil gjøre det beste for dem. I fangenskap er en av de mest basale sosiale reglene for elefantene brutt: Mindre skapninger prøver å herske over større skapninger gjennom bruk av disiplin og frykt. Jeg har ofte hørt at ‘disiplin er naturlig for elefanter’. Jeg aner ikke hvordan denne myten har oppstått, men jeg har aldri sett en kalv ‘disiplineres’. Beskyttet, trøstet og reddet – ja, men straffet – nei. Alle som har tilbrakt så mange år som jeg har med å studere elefanter i total frihet, har et ansvar for å si noe om hvordan elefanter blir behandlet. Vi må tenke over hva vi gjør mot elefantene.
-Elefantforsker Joyce Poole12

– Den stereotype atferden til elefanter i sirkus, og dyrehager, indikerer psykose. Tilstanden skyldes de grusomme og unaturlige forholdene som elefantene lever under og er tegn på frustrasjon og psykisk lidelse.
-Dr. Dame Daphne Sheldrick13

“Hunder er konfliktløsende flokkdyr [...] Det hunder finner truende hos oss mennesker er blant annet sinne og aggresjon, at vi går rett mot dem, bøyer oss over dem, holder dem fast og lignende. Hvorfor i alle dager skal vi opptre truende overfor en hund? Det finnes ingen grunn til det og ingen unnskyldning heller.”
–Adferdsekspert Turid Rugaas14

“Det er ikke naturlig for en elefant å stå på en krakk eller gjøre andre unaturlige øvelser for å underholde mennesker. Det bør ikke være noe underholdende i å se en stakkars fanget skapning som er frarøvet familie og venner og som er blitt halvt gal ved å bli tvunget til å holde ut grusomhet og berøvelse. Nå når vi vet så mye om dette intelligente dyret som har de samme følelser som vi mennesker, håper jeg at alle siviliserte land straks forbyr elefanter i sirkus”
-Dr. Dame Daphne Sheldrick15

– Den stereotype atferden til elefanter i sirkus, og dyrehager, indikerer psykose. Tilstanden skyldes de grusomme og unaturlige forholdene som elefantene lever under og er tegn på frustrasjon og psykisk lidelse.
-Dr. Dame Daphne Sheldrick16

– Treningen av sirkuselefanter er ekstremt brutal og tar sikte på å bryte ned dyrets ånd (…) Med elefanter høster man som man sår. Behandler man dem med kjærlig omsorg og godhet, så får man det samme tilbake. Men å behandle dem grusomt er en oppskrift på en katastrofe.
-Dr. Dame Daphne Sheldrick17

«For mange av dyreartene vil de arealer som kan stilles til disposisjon i liten grad tilfredsstille behovet for fri bevegelse og mosjon»
-Vitenskapskomiteen18

”Manglende bevegelsesfrihet for dyrene er etter Rådets syn det mest framtredende negative trekk ved sirkus i Norge. Spesielt elefanter har meget begrenset frihet.
-Rådet for Dyreetikk19

”Det er (…) vanskelig å oppnå tilfredsstillende forhold for dyrene (…) Et dyrehold som er basert på så stor grad av transport av dyrene er betenkelig.”
-Stortingsmelding om dyrevelferd 2002/200320

«Vi er bekymret for velferden til alle dyr som holdes i omreisende sirkus.(…) Det er videre dokumentert mange velferdsproblemer for sirkuselefanter. Veterinærinstituttet støtter derfor forbudet mot bruk av elefanter i sirkus…»
-Veterinærinstituttet21

Faguttalelser om zoo

"Selv de best drevne dyrehagene kommer til kort når det gleder de innesperrede dyrenes basale behov for frihet."
-Marc Bekoff, etologiprofessor ved Colorado Universitet22

"Prinsipielt mener jeg det ikke er riktig å holde dyr i fangenskap. Jeg har skjønt at en viktig oppgave å bevare utrydningstruede arter, men jeg mener det ikke er et ansvar en kommersiell dyrepark skal ha"
-Professor Guri Larsen, Rådet for Dyreetikk23

"Det er ingen skille mellom "dette er et kjæledyr, et dyr i dyrehage, et sirkusdyr - de kan være alle disse kategoriene iløpet av deres liv. De er bare en handelsvare."
-Ed Stewart, PAWS24

"Dersom dyreparkene produserer et stort antall dyreunger hvert år, vel vitende om at de fleste må avlives etter endt sesong, mener Rådet at en slik «bruk og kast»-mentalitet vitner om manglende respekt for liv."
-Rådet for dyreetikk25

"Prinsipielt mener jeg det ikke er riktig å holde dyr i fangenskap. Jeg har skjønt at en viktig oppgave å bevare utrydningstruede arter, men jeg mener det ikke er et ansvar en kommersiell dyrepark skal ha"
-Professor Guri Larsen, Rådet for Dyreetikk26

"Det drives til en viss grad opplysning og undervisning i regi av dyreparker. Adferd hos ville dyr i fangenskap vil imidlertid avvike fra naturlig adferd hos viltlevende artsfrender. Slik kunnskap kan i våre dager derfor formidles på en vel så god og kanskje riktigere måte gjennom naturfilmer som viser dyr i sine naturlige omgivelser."
-Rådet for dyreetikk27

Fangenskap setter alltid begrensninger for dyrs livsutfoldelse og valgmuligheter. Ikke alltid er det praktisk mulig å tilfredsstille selv sterkt motiverte adferdsbehov, f.eks. vil det være vanskelig å gi utløp for vandringstrangen hos migrerende arter.
-Rådet for dyreetikk28

-"Det finnes ingen unnskyldninger for at dyrehager fortsatt finnes i dag. Fordi foreldre tar med seg barna sine til dyrehager mens de er små, så vokser de opp til å tro at dyrehager er bra (...) Millioner av dyr blir holdt fanget i elendige bur, fordi et lite antall mennesker kanskje blir aktivister og engasjerer seg i bevaring av ville dyr når de blir voksne. Jeg mener det viser at mennesker er en barbarisk art"
-Damien Aspinall, dyrehageeier30

Faguttalelser om dyr i konkurranser

“Enkelte av kjørerne gambler rett og slett med hundenes liv og helse i sin iver etter å komme raskest mulig i mål”
-Veterinær Marit Holm om Finnmarksløpet31

"Vitenskapskomiteen mener gjeldende regler for hviletider i sledehundløp er ikke tilstrekkelige for at hundene rekker å ta seg igjen. (…)Overoppheting kan bli problematisk for sledehunder med tykk pels, særlig under løp. Diaré, oppkast, halting, vekttap og frostskader er vanlig, og medfører noen ganger at hundene må tas ut av konkurransen. Siden magesår er forårsaket av trening og anstrengelse, er det viktig at hundekjørerne ikke presser hundene for mye."
-Vitenskapskomiteen32

"(...)Utendørs hundehold er krevende på mange måter, og hundeholderne må ha kunnskap, evne og vilje for at hundene skal ha god velferd. Det er ikke alle hunder som egner seg til å bo ute, noe resultatene fra prosjektet også viser”
-Mattilsynet33

“Dessverre er det ikke helt uvanlig å høre «menneskelige» forklaringer på motstand, av typen «han er så frekk», «han er så smart», «han vet det er stevne». (...) Både spenninger, motstand, aggresjon og apati kan være tegn på stress, smerte og frykt. Avstraffelser vil ikke løse problemet, men heller føre inn i en ond sirkel og gi dårlig dyrevelferd".
-Hestevelferdsutvalget34

"Ved utforming av bokser har man først og fremst tenkt sikkerhet og mindre på hestens sosiale behov (...)Det er verken ulovlig eller uvanlig at hester tilbringer 23 timer i døgnet inne på stallen."
-Stortingsmelding om dyrehold og dyrevelferd35

“Selv korrekt tilpasset utstyr med lav iboende risiko for å påføre hesten skade eller lidelse kan være negativt for hestens velferd (...) En ubalansert rytter som dunker hesten i ryggen, sparker med sjenklene og napper med tøylene, vil åpenbart påføre hesten skade og lidelse, uavhengig av hva slags utstyr han bruker. Men skaden vil selvfølgelig bli større ved bruk av bitt og sporer (…)“
-Hestevelferdsutvalget36

“Dessverre er det ikke helt uvanlig å høre «menneskelige» forklaringer på motstand, av typen «han er så frekk», «han er så smart», «han vet det er stevne». (...) Både spenninger, motstand, aggresjon og apati kan være tegn på stress, smerte og frykt. Avstraffelser vil ikke løse problemet, men heller føre inn i en ond sirkel og gi dårlig dyrevelferd".
-Hestevelferdsutvalget37

“Enkelte typer utstyr kan innebære en så høy risiko for dårlig hestevelferd at utstyret uansett ikke bør brukes og bør være forbudt i konkurranse.”
-Hestevelferdsutvalget38

"Ikke alle ser forskjell på konsekvent, bestemt behandling og overdreven bruk av tvangsmidler eller direkte voldelig framferd."
-Stortingsmelding om dyrehold og dyrevelferd39

"Bare det å bruke et alminnelig bitt (bissel) på en hest er et sterkt virkemiddel, som slett ikke alle bruker
med forstand. Det finnes et utall typer bitt på markedet, for eksempel bitt med vektstenger som gir
en meget sterk innvirkning på hestens munn og kan være et rent torturredskap i en ukyndig hånd."
-Stortingsmelding om dyrehold og dyrevelferd40

"Skader i lemmene er en viktig årsak til tidlig avslutning av en løpskarriere. Ofte er skaden så omfattende at hesten heller ikke kan brukes til mindre belastende aktiviteter, og den blir derfor slaktet."
-Stortingsmelding om dyrehold og dyrevelferd41

Faguttalelser om andre dyr i underholdningsindustrien

Trofèjakt:

“Sosialt sett gir trofejakt få og usikre jobber og lite økonomisk utbytte lokalt (...) Noen mener det hindrer utvikling.”
-IUCN42

“Det er uetisk å ha to standarder – en for krypskytteren som skyter et vilt dyr for pengenes skyld og blir arrestert eller skutt for det, og en for den velstående legale jeger som kan betale en formue for gleden av å drepe dyret og til og med gratuleres for det”.
-Kuki Gallmann, en kenyansk landeier som valgte å avvikle kvegfarmen sin og omgjøre den til et naturreservat uten jakt43

«VKM konkluderer at import og utsetting av tamme ender i Norge gir risiko for negative konsekvenser for både biologisk mangfold, vannkvalitet, dyrehelse og dyrevelferd. (…) Dødeligheten for ender som er satt ut, er blitt målt til å være høyere enn for ville ender. Dødeligheten er forårsaket av at fuglene blir spist av rovdyr, sult, frost, feilernæring og også jakt, ettersom det er antatt at halvparten blir skadeskutt.»
-Vitenskapskomiteen46

Tyrefekting:

"Den hyppigheten av adferd identifisert som stressindikatorer som oksene viser under tyrefekting, viser at oksene opplever stress - de lider i tyrefekterarenaen (...) Dette reiser store etiske spørsmål om hvorvidt tyrefekting kan rettferdiggjøres, spesielt siden dette kun er for underholdningens skyld (...). Tiden og måten dyrene lider på arenaen (både oksene og hestene) kan ikke anses som humant.
-Dr. Vet. Med. Susan Krebsbach og Mark Jones (Veterinærrapport om tyrefekting)47

Dyreselfies:

“Vi har en økende urbanisert befolkning i verden som er fremmedgjort fra den naturlige verden, og der tilgangen til dyreliv er kommersialisert og renovert og gjort trygt. Så vi ser disse veldig rare tingene noen gjør, som å sette barnet ditt på et vilt dyr for å posere foran kamera.”
-Professor Philip Seddon, ved Otago Universitet i New Zealand48

“Problemet med selfies med ville dyr er at bildene ofte dukker opp utenfor kontekst, så selv om budskapet var å promotere bevaring eller et program, så er budskapet tapt og alt folk ser er at noen klemmer en pingvin, og at de også har lyst å gjøre det. (….) Normalisering av dyreliv-selfies er skremmende, og påfører dyrene både fysisk og følelsesmessig stress, forstyrrer mate og yngletiden, og kan potensielt senke fødselstallene.
-Professor Philip Seddon”49

“Selv om dyrene ikke nødvendigvis ser stresset ut, er de oftere stresset enn ikke stresset”
-Forsker Phillippa Agnew50

 

 1. )“Se på Dyrene”, Desmond Morris, Gyldendal (1990)
 2. Stortingsmelding nr. 12 om dyrehold og dyrevelferd (2002-2003)
 3. Joyce Poole i “The smile of a dolphin – remarkable accounts of animal emotions”, etolog Marc Bekoff, Discovery Books (2000)
 4. Joyce Poole i “The smile of a dolphin – remarkable accounts of animal emotions”, etolog Marc Bekoff, Discovery Books (2000)
 5. Cynthia Moss i “The smile of a dolphin – remarkable accounts of animal emotions”, etolog Marc Bekoff, Discovery Books (2000)
 6. Distriktsveterinær Ola Maagard til Aftenposten 09.09.96 ved besøk på sirkus Merano
 7. )“Se på Dyrene”, Desmond Morris, Gyldendal (1990)
 8. Dr Kiley-Worthington, sitert i “A report into the welfare of circus animals in England and Whales”, The Circus Working Group RSPCA (1998)
 9. “Factors influencing the development of stereotypic and redirected behaviours in young horses: findings of a four year prospective epidemiological study.”, J Waters et al, University of Bristol, Department of Clinical Veterinary Science, Equine Vet J. (2002)
 10. "Review of U.S. Department of Agriculture's Enforcement of the Animal Welfare Act, specifically of animals used in exhibition" Høring, 08.07.92, United States Congress House, uttalelse fra Pat Derby s. 410
 11. "Review of U.S. Department of Agriculture's Enforcement of the Animal Welfare Act, specifically of animals used in exhibition" Høring, 08.07.92, United States Congress House, uttalelse fra Pat Derby s. 410
 12. Sitat Joyce Poole, "Keynote Address to the 22nd Annual Elephant Managers Workshop", Disney’s Animal Kingdom, 9-12.11.01
 13. "Et sivilisert land bør forby dette", fra bloggen Babas verden 17.09.12 https://elefantbaba.wordpress.com/2012/09/17/forby-elefanter-i-sirkus-straks/
 14. “På talefot med hunden”, Turid Rugaas, Canis Forlag (2000)
 15. "Et sivilisert land bør forby dette", fra bloggen Babas verden 17.09.12 https://elefantbaba.wordpress.com/2012/09/17/forby-elefanter-i-sirkus-straks/
 16. "Et sivilisert land bør forby dette", fra bloggen Babas verden 17.09.12 https://elefantbaba.wordpress.com/2012/09/17/forby-elefanter-i-sirkus-straks/
 17. "Et sivilisert land bør forby dette", fra bloggen Babas verden 17.09.12 https://elefantbaba.wordpress.com/2012/09/17/forby-elefanter-i-sirkus-straks/
 18. "Risikovurdering i forbindelse med utarbeidelse av en positivliste
  over dyr tillatt for fremvisning i sirkus"Vitenskapskomiteen 25.06.08 https://vkm.no/download/18.d44969415d027c43cf1510f/1500392171084/Risikovurdering%20i%20forbindelse%20med%20utarbeidelse%20av%20en%20positivliste%20over%20dyr%20tillatt%20for%20fremvisning%20i%20sirkus.pdf
 19. "Dyr i sirkus", Rådet for Dyreetikk (1997)
 20. Stortingsmelding nr. 12 om dyrehold og dyrevelferd (2002-2003)
 21. Høringssvar til «Utkast om forskrift om fremvisning av dyr», Veterinærinstituttet, 21.01.10
 22. "Are zoo animals happy? There's a simple empathy test we can apply", Salon.com, 16.04.2017, https://www.salon.com/2017/04/16/are-zoo-animals-happy-theres-a-simple-empathy-test-we-can-apply/
 23. "Professor: – Derfor bør alle dyreparker i Norge avvikles" TV2 19.09.16 https://www.tv2.no/a/8600329/
 24. "One problem with shutting down the circus: Where will the animals go?", Washington Post, 19.01.17 https://www.washingtonpost.com/news/animalia/wp/2017/01/19/one-problem-with-shutting-down-the-circus-where-will-the-animals-go/
 25. "Dyreparker avliving av overskuddsdyr", Rådet for Dyreetikk 15.05.01 https://www.radetfordyreetikk.no/dyreparker-avliving-av-overskuddsdyr/
 26. "Professor: – Derfor bør alle dyreparker i Norge avvikles" TV2, 19.09.16 https://www.tv2.no/a/8600329/
 27. "Uttalelse om delfiner i fangenskap", Rådet for Dyreetikk 15.11.95 https://www.radetfordyreetikk.no/uttalelse-om-delfiner-i-fangenskap/
 28. "Uttalelse om delfiner i fangenskap", Rådet for Dyreetikk 15.11.95 https://www.radetfordyreetikk.no/uttalelse-om-delfiner-i-fangenskap/
 29. "Dyrehage-arving med klar beskjed til barnefamilier", Borsen.no 28.12.19 https://www.borsen.no/nyheter/dyrehage-arving-med-klar-beskjed-til-barnefamilier/71970470[/efn_note]

  -Vi har lært barna opp til å tenke at disse dyrene er her for vår underholdning. Det er de ikke. Mennesker har ikke rett til å fange dyr for å underholde barna våre. Jeg synes det er avskyelig.
  -Damien Aspinall, dyrehageeier29"Dyrehage-arving med klar beskjed til barnefamilier", Borsen.no 28.12.19 https://www.borsen.no/nyheter/dyrehage-arving-med-klar-beskjed-til-barnefamilier/71970470

 30. "Veterinær mener Finnmarksløpet åpner for dyreplageri", VG, 08.03.13 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/xaG1p/veterinaer-mener-finnmarksloepet-aapner-for-dyreplageri
 31. "Risk of negative effects on the welfare of dogs
  associated with being housed outdoors or used for sled dog racing", Vitenskapskomiteens rapport (2017) https://vkm.no/download/18.d44969415d027c43cf65a54/1499859177714/a41df51d57.pdf
 32. "Hunder som bor ute", Nasjonalt tilsynsprosjekt i regi Mattilsynet (2018 - 2019)https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/kjaledyr_og_konkurransedyr/hund/nasjonalt_tilsynsprosjekt_2018__2019_hunder_som_bor_ute.37775
 33. "Hestevelferd i ryttersporten", En rapport til forbundsstyret i Norges rytterforbund 31.01.16 https://www.rytter.no/wp-content/uploads/2014/12/rapport-fra-hestevelferdsutvalget.pdf
 34. "Stortingsmelding om dyrehold og dyrevelferd 2002/2003 https://www.regjeringen.no/contentassets/c98830ebd968483082a2d042b9eb2a65/no/pdfs/stm200220030012000dddpdfs.pdf
 35. "Hestevelferd i ryttersporten", En rapport til forbundsstyret i Norges rytterforbund 31.01.16 https://www.rytter.no/wp-content/uploads/2014/12/rapport-fra-hestevelferdsutvalget.pdf
 36. "Hestevelferd i ryttersporten", En rapport til forbundsstyret i Norges rytterforbund 31.01.16 https://www.rytter.no/wp-content/uploads/2014/12/rapport-fra-hestevelferdsutvalget.pdf
 37. "Hestevelferd i ryttersporten", En rapport til forbundsstyret i Norges rytterforbund 31.01.16 https://www.rytter.no/wp-content/uploads/2014/12/rapport-fra-hestevelferdsutvalget.pdf
 38. "Stortingsmelding om dyrehold og dyrevelferd 2002/2003 https://www.regjeringen.no/contentassets/c98830ebd968483082a2d042b9eb2a65/no/pdfs/stm200220030012000dddpdfs.pdf
 39. "Stortingsmelding om dyrehold og dyrevelferd 2002/2003 https://www.regjeringen.no/contentassets/c98830ebd968483082a2d042b9eb2a65/no/pdfs/stm200220030012000dddpdfs.pdf
 40. "Stortingsmelding om dyrehold og dyrevelferd 2002/2003 https://www.regjeringen.no/contentassets/c98830ebd968483082a2d042b9eb2a65/no/pdfs/stm200220030012000dddpdfs.pdf
 41. "Big game hunting in west Africa - what is its contribution to conservation?", UICN (2009) https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2009-074-En.pdf
 42. "Kenyan ranger’s moving letter to American rhino hunter", Africa Geographic, 23.01.14 https://africageographic.com/stories/kenyan-rangers-moving-letter-to-american-rhino-hunter/
 43. "Utsetting av stokkender uheldig for miljø og dyrehelse", Risikorapport Vitenskapskomiteen, 15.06.17 https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/utsettingavstokkenderuheldigformiljoogdyrehelse.4.2375207615dac0245aee10de.html[/efn_note]

  “Det er uetisk å ha to standarder – en for krypskytteren som skyter et vilt dyr for pengenes skyld og blir arrestert eller skutt for det, og en for den velstående legale jeger som kan betale en formue for gleden av å drepe dyret og til og med gratuleres for det”.
  -Kuki Gallmann, en kenyansk landeier som valgte å avvikle kvegfarmen sin og omgjøre den til et naturreservat uten jakt44"Kenyan ranger’s moving letter to American rhino hunter", Africa Geographic, 23.01.14 https://africageographic.com/stories/kenyan-rangers-moving-letter-to-american-rhino-hunter/[/efn_note]

  “Å bruke løver avlet i fangenskap for å øke den ville bestanden, er en dårlig ide. De har mistet store deler av sitt jaktinstinkt, de har ikke frykt for mennesker, jeg har aldri hørt om en løve fra fangenskap som har klart seg i villmarka.(...)Det er også en risiko for løvene som allerede er i etablerte territorier der løvene eventuelt slippes. Et dyr avlet i fangenskap har ingen verdi for artsbevaring i det hele tatt”.
  -Løveøkolog Dr. Guy Balme45Sitat Dr. Guy Balme i dokumentaren "Blood Lions"(2015)

 44. "HSVMA and HSI Present Initial Findings of Veterinary Report on Bullfighting at the UFAW International Animal Welfare Science Symposium", Humane Society Veterinary Medical Association, 25.07.13 https://www.hsvma.org/hsvma_hsi_present_bullfighting_report_initial_findings
 45. "'It's scary': wildlife selfies harming animals, experts warn", The Guardian, 03.09.19 https://www.theguardian.com/environment/2019/sep/03/its-scary-wildlife-selfies-harming-animals-experts-warn
 46. "'It's scary': wildlife selfies harming animals, experts warn", The Guardian, 03.09.19 https://www.theguardian.com/environment/2019/sep/03/its-scary-wildlife-selfies-harming-animals-experts-warn
 47. "'It's scary': wildlife selfies harming animals, experts warn", The Guardian, 03.09.19 https://www.theguardian.com/environment/2019/sep/03/its-scary-wildlife-selfies-harming-animals-experts-warn
Hovedfoto: Unsplash

Fakta

 • Stortingsmeldingen om dyrevelferd mener «det er vanskelig å ivareta dyrenes sosiale og adferdsmessige behov i sirkus», et syn de deler med flertallet av faginstansene, som Mattilsynet, Veterinærforeningen og Rådet for Dyreetikk.
 • Veterinærrapporter har konkludert med at både okser og hester lider i tyrefekterarenaen, og at denne lidelsen for underholdning ikke er etisk forsvarlig.
 • Et argument trofèjegere gjerne bruker, er at trofèjakten gir økonomisk sikkerhet til fattige befolkninger. IUCN har derimot fastslått at trofèjakt sosialt sett gir få og usikre jobber, og lite økonomisk utbytte lokalt.
 • Stortingsmelding og dyrehold og dyrevelferd mener det er problematisk at ikke alle klarer å sette grensen til voldelig fremferd og overdreven bruk av tvangsmidler som bitt, pisk og sporer på hester.
 • Rådet for dyreetikk uttrykte bekymring allerede for 20 år siden ovenfor dyreparkenes bruk og kast-mentalitet, der såkalte «overskuddsdyr» rutinemessig avlives. I dag er dette fortsatt praksis i flere dyrehager.