Elefanter og eksotiske dyr i sirkus

Oppdatert 15.02.2024

Det har vært vanlig for sirkus i Norge å ha eksotiske dyr, særlig elefanter har på mange måter vært sirkusenes symbol, til tross for svært begrenset kunnskap om disse dyrene i sirkusmiljøet. I 2015 fikk NOAH endelig seier for elefantene, da sirkusene stoppet med dette etter flere lokale forbud. Det ble forbudt i Norge fra 2017.

Veterinærinstituttet har uttalt at de er "bekymret for velferden for alle dyr i omreisende sirkus",1 og det med god grunn: Omfattende studier fra sirkus over hele verden viser at elefanter og andre eksotiske dyr, som er blant sirkusenes mest brukte, er også de dyrene som er minst egnet for fangenskap, og deres behov kan ikke bli møtt i sirkus.2 Professor Stephen Harris fra The University of Bristol, sier studiene viser at det ikke bare er èn, men mange faktorer: "Enten det er mangel på plass og mosjon, eller mangel på sosial kontakt - alle omstendighetene kombinert viser at sirkus medfører dårlig livskvalitet sammenlignet med livet i det fri".3

Flere av elefantene, som også har vært i Norge, ble viltfanget som babyelefanter. Deretter ble de sendt til treningsanlegg, der noen har gjennomgått svært brutale treningsmetoder eller mishandling til de har "gitt opp", slik at deres trenere skal kunne få fullstendig dominasjon over dem.4 Elefanter ble deretter solgt videre, på en tid der man kunne kjøpe elefanter "like lett som du kjøper fisk i en dyrebutikk i dag", i følge eieren til elefanten "Baba", som i flere år turnerte med cirkus Merano.5 Fortsatt i dag kreves ingen særlig kunnskap om de mange eksotiske dyrene solgt til ulike sirkus fra oppdrettsfarmer,6 og noen sirkus avler også opp både løver, tigre og elefanter selv.7

"Enten det er mangel på plass og mosjon, eller mangel på sosial kontakt - alle omstendighetene kombinert viser at sirkus medfører dårlig livskvalitet sammenlignet med livet i det fri"
-Professor Stephen Harris

De eksotiske dyrenes tegn på mistrivsel blir ofte misforstått eller bortforklart. Stereotypier er av ulike elefanteiere omtalt som både "naturlig",[note“]A report into the welfare of circus animals in England and Whales”, The Circus Working Group RSPCA (1998)[/efn_note] "positivt"8 eller at elefanten bare er "trøtt".9 Arnardo har påstått at stereotypier er tegn på "lykke":“Hvis man vil finne ut om en elefant er lykkelig, forklarer (elefant-trener) Edith Freyer, kan man legge merke til kroppen dens. Hvis elefanten rugger fra side til side, er den tilfreds.“ 10 Arnardo har også uttalt følgende:«Her rugger elefantene på hodet. Det sveives med snabelen. Det hyles. Spises. Drikkes. De holder hverandre i halen og følger etter hverandre. Med andre ord er dette en naturlig adferd for elefantene.” 11. Arnardo har åpent undervurdert elefantenes behov: «Jeg er ikke noe for ville dyr i bur. Ville dyr har sitt jaktinstinkt og bør ikke opptre i sirkus, men være ute i naturen (…) elefanter og hester, derimot (…) har jeg ikke noe imot å reise med. Dyr som spiser omtrent det samme som hester, for å si det enkelt“, uttalte Arild Arnardo12. En sirkuseier uttalte at "etter hans mening var det “noe galt med en elefant som ikke sto og veivet” 13 Elefanten Babas eier mente også at de 400-500 kilometrene elefantene reiste ukentlig med tidligere sirkus Merano, var noe elefantene "elsket",14 til tross for at nettopp manglende bevegelsesfrihet er en av faginstansenes bekymring når det gjelder dyr i sirkus.16

Problemer for elefanter i sirkus

I sirkus er elefanter enten isolert fra artsfeller ved at de er lenket fast eller oppstallet i mindre midlertidige innhegninger og transportvogner. Selv om et sirkus har flere elefanter er de gjerne adskilt, i norske sirkus var det også vanlig å opptre med en enslig elefant.

Bevegelsesmulighetene og adferdsreportoaret er sterkt hemmet, fastlenking er en hyppig brukt form for oppstalling.17 Undersøkelser viser at gjennomsnittstiden på lenke for sirkuselefanter kan være 22-23 timer i døgnet18. Enkeltindivider som ikke lenkes fullt så lenge av gangen, blir i den ikke-lenkede tiden brukt til annen underholdning, som elefantridning.19 En undersøkelse fra europeiske sirkus hvor dyrene hadde delvis tilgang til et inngjerdet område, viser at selv da står elefantene lenket 70-90% av tiden.20 Dette stemmer med norske observasjoner, hvor dyrene oftest ses på lenke, i transportvogner eller i små binger for fremvisning, hvor de da voktes av en dyrepasser.21

"Studier har vist at så godt som alle undersøkte elefanter i sirkus utfører stereotypier – enten kroppsveiving, hodenikking eller snabelveiving."

Det tydeligste signalet på mistrivsel i fangenskap er tvangsadferd: Ofte ser man elefanter stå og veive med hode og kropp. Studier fra dyrehager viser at frustrasjon forekommer selv om dyrene har noe mer plass enn i sirkus – de hindres fortsatt i normal matsøkingsadferd, sosial adferd og bevegelse.22 Så godt som alle undersøkte elefanter i sirkus utfører stereotypier – enten kroppsveiving, hodenikking eller snabelveiving. Noen undersøkelser viser 38-55% av tiden brukt på veiving, mens andre viser 15-17%(13) og 25%23 av tiden brukt på slik tvangsadferd. Andelen unormal adferd er imidlertid større enn det som merkes hvis man kun registrerer de vanligste stereotypiene: “Selv om Becky nesten aldri veivet med kroppen, utførte hun hodenikking 33% av tiden. En elefant brukte nesten 27% av sin tid til ganske enkelt å stå bom stille.”24

Like alarmerende er imidlertid den uteblevne adferden. Elefantene i den nevnte studien brukte desidert mesteparten av tiden på å spise, selv om dyrene i vill tilstand har et svært variert og komplekst adferdsreportoar. Sosial adferd som å stelle hverandre eller berøre hverandre med snablene var så sjeldent observert at dette ikke ble statistisk registrert, annet enn i kategorien diverse.25

"Sosial adferd som å stelle hverandre eller berøre hverandre med snablene var så sjeldent observert at dette ikke ble statistisk registrert, annet enn i kategorien diverse. -Undersøkelser av elefanters adferd i sirkus."

Rådet for Dyreetikk kritiserte hold av elefanter i sirkus allerede i 199726, men problemene ble ikke tatt tilstrekkelig seriøst og man tok heller ikke nyere kunnskap om elefanter tilstrekkelig innover seg. Selv zoologiske hager innrømmer at de ikke klarer å gi elefantene et riktig miljø: “Antall elefanter i europeiske dyrehager og sirkus er synkende. I fremtiden vil slike dyr bare kunne holdes som er i stand til å ha familiegrupper av elefanter i artsspesifikke miljøer. Dette vil ikke være mulig under forholdene på sirkus.“27 28

Problemer for sjøløver i sirkus

Sjøløver ble lenge brukt i norske sirkus, og brukes fortsatt i sirkus og andre underholdningssammenhenger i andre land. Sjøløver er vannavhengige dyr, og deres behov kan vanskelig tilfredsstilles på et omreisende sirkus, påpekes det av Rådet for Dyreetikk.29 Noen sirkus har bare én sjøløve, eller oppbevarer sjøløvene i separate tanker. Dette er stikk i strid med deres natur. Men selv der de oppbevares i samme tank blir plassen selvsagt altfor liten til at de kan ha et normalt flokkliv. Det sier seg selv at en tank som skal rommes i en transportkontainer aldri kan komme i nærheten av å tilfredsstille sjøløvenes behov for bevegelse og aktivitet. Normal svømmeadferd er umuliggjort på grunn av plassmangel.

"Sjøløver er vannavhengige dyr, og deres behov kan vanskelig tilfredsstilles på et omreisende sirkus."
-Rådet for dyreetikk

Liten oppmerksomhet er rettet mot de problemer sjøløver opplever i sirkus, uten sitt rette habitat, en naturlig flokk og mulighet for naturlig bevegelse. Imidlertid finnes det observasjoner om sjøløver i zoologiske hager som viser frustrasjon og irritasjon over trening og/eller miljø.30 Stereotypier hos seler i zoologiske hager, hvor bassengene er større enn i sirkus, men alikevel trange i forhold til naturlige miljøer, er et vanlig syn.31 Dyrene kan ses svømme den samme runden om og om igjen på en ”mekanisk” måte. I sirkus er imidlertid ikke slik abnorm svømmeadferd lett å oppdage, ganske enkelt fordi bassengene dyrene lever i er mindre enn at de overhode kan svømme i dem.

Problemer for kenguruer i sirkus

Man skulle tro at disse nattdyrene fikk være i fred for menneskelig utnytting, men kenguruer brukes fortsatt i sirkus og andre underholdningssammenhenger i flere land. Kenguru har også vært brukt i sirkus i Norge, som "den boksende kenguru". Kenguruene går gjerne konstant med lenke eller bånd rundt halsen, noen ganger med en trepåle festet i den.32

"Kenguruene går gjerne konstant med lenke eller bånd rundt halsen, noen ganger med en trepåle festet i den."

Oppbevaringsstedet for kenguruene er transportvogner, som for resten av sirkusdyrene. Kenguruer har store fysiologiske behov for bevegelse, noe den ikke vil få i et sirkus, i tillegg utsettes den for lidelser i forbindelse med "bokseshow".33

Problemer for klovdyr i sirkus

Sirkuset tilbyr ikke disse raske steppe- og fjelldyrene noen virkelig form for mosjon. Og de har heller ingen flokk å forholde seg til. Problemene for disse dyrene følger av deres naturlige adferd: De isoleres fra flokkmedlemmer og hindres i normal bevegelse og adferd ved at de holdes bundet til stolper, innestengt i mindre innhegninger eller provisoriske båsanretninger i telt eller transportvogner. Ofte har ikke dyrene større plass enn noen få kvadratmeter, mange kan ikke engang snu seg. Noen av dyrene, for eksempel lamaer, holdes oftest enkeltvis. Artsspesifikke spesielle behov som vannavhengighet hos vannbøfflene, kan heller ikke tilfredsstilles i sirkus.

Kamelen har sterke tenner og kjever, den kan gripe et menneske i hodet, riste til og forårsake store skader.34 Derfor ser man av og til at både kameler og lamaer er tjoret slik at selv bevegelse med hodet umuliggjøres. Undersøkelser har avdekket av de står oppstallet i transportvogner, binger i teltet eller bundet til stolper fra 60% til 98% av tiden.35

"Ofte har ikke dyrene større plass enn noen få kvadratmeter, mange kan ikke engang snu seg."

Dyr som har et naturlig levesett hvor de bruker mye av tiden sin på vandring og beiting, lider under frustrasjon og stereotypier når de må leve et slikt stillestående liv. Det er få studier av kameler, lamaer, yakokser o.l. i sirkus, men en undersøkelse hvor 3000 timer av sirkusdyrs adferd ble observert, fant følgende:"Det ble rapportert at abnorm adferd forekom i alle arter som var representert på sirkus, og i visse tilfeller brukte dyrene betydelige deler av sin tid på slik adferd, f.eks. formålsløs vandring, hodesveiving, gitterbiting m.m.”36

Andre undersøkelser har vist boksvandring og voldsomme og abnorme og svingninger med hodet hos sjiraffer, kameler og lamaer i sirkus.37 Det er også relevant å vise til studier av hestedyr, som deler både trangen til bevegelse, fluktadferd og sosiale bindinger til en flokk – studier av hester viser klart at slike dyr lider under begrensede og isolerte forhold.

Stopp for eksotiske dyr i sirkus i Norge

Da Mattilsynet i 2009 foreslo nye forskrifter, med en positivliste over dyr som kan brukes i fremvisning, stod verken kenguru, sjøløve, zebra eller elefant på denne listen. Forslaget fikk støtte fra alle faginstansene som var involvert i høringsprosessen: Veterinærforeningen skrev at «DNV er fornøyd med utkastet til forskrift».38Veterinærinstituttet uttrykte at de «er bekymret for velferden til alle dyr som holdes i omreisende sirkus.(…) Det er videre dokumentert mange velferdsproblemer for sirkuselefanter. Veterinærinstituttet støtter derfor forbudet mot bruk av elefanter i sirkus…».39 Rådet for dyreetikk «støtter forslaget om forbud mot bruk av elefant i sirkus».40 Elephant Voices – en forskningsenhet for adferdsstudier på elefanter – støttet forslaget, men mente overgangstiden burde kuttes av hensyn til dyrevelferden.41

Til tross for samlet faglig enighet i at elefanter og andre eksotiske dyr burde forbys i sirkus, gikk daværende landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum mot sitt eget byråkrati og ba Mattilsynet endre forskriften til å "ikke gjelde elefanter". Begrunnelsen som ble gitt til VG samme dag, som skulle overkjøre de faglige rådene fra veterinærforeningen, Rådet for dyreetikk og Mattilsynet, var at "Jeg tror folk har mer følelser for store dyr som elefanter, enn det er rundt mus" og at det var jo "veldig få dyr dette gjelder".42

"De eksotiske dyrenes tegn på mistrivsel blir ofte misforstått eller bortforklart. Stereotypier er av ulike elefanteiere omtalt som både "naturlig", "positivt" eller at elefanten bare er "trøtt"."

NOAH henvendte seg deretter til kommunene, noe som førte til at flere byer, som Oslo, Bodø, Arendal og Harstad med flere, ikke ønsket å leie ut kommunal grunn til sirkus med elefanter. Dette ville gjøre det mye vanskeligere å turnere med elefant, og 2014 ble Meranos siste turnè, samme året Arnardo pensjonerte elefantene.43 Elefantene var derfor i praksis borte fra sirkusturnèen allerede fra sesongen 2015. Forskrifter som umuliggjorde fremvisning av elefanter i sirkus fulgte i 2017 - og sikret den viktige seieren for eksotiske dyr i sirkus!44 Les mer om NOAHs arbeid for forbud mot eksotiske dyr her.

 1. Høringssvar til «Utkast om forskrift om fremvisning av dyr», Veterinærinstituttet, 21.01.10
 2. "Circus captivity is beastly for wild animals", Newscientist.com, 20.05.09 https://www.newscientist.com/article/dn17169-circus-captivity-is-beastly-for-wild-animals/?ignored=irrelevant
 3. "Circus captivity is beastly for wild animals", Newscientist.com, 20.05.09 https://www.newscientist.com/article/dn17169-circus-captivity-is-beastly-for-wild-animals/?ignored=irrelevant
 4. “The land of sawdust and spangles – a world in miniatyre”, Francis Beverly Kelley, National Geographic, no. 4, (1931)
 5. "Elefantene reiser 8000 kilometer langs norske veier hvert år i denne vognen", Nordlys.no, 02.06.14 https://www.nordlys.no/nyheter/elefantene-reiser-8000-kilometer-langs-norske-veier-hvert-ar-i-denne-vognen/s/1-79-7393748
 6. "The trouble with tigers in America", Washington Post, 12.07.19 https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/investigations/captive-tigers-america/
 7. "The Ringling Bros Elephant Sanctuary Is Hardly a Paradise", Vice.com 24.02.16 https://www.vice.com/en_us/article/8gkpm4/the-ringling-bros-elephant-sanctuary-is-hardly-a-paradise
 8. “I livets manesje – en reise med cirkus Arnardo i går, i dag og i morgen.”, Finn Jor & Jørn-Kr. Jørgensen, Grøndahl Dreyer, 1998
 9. "The circus: paradise for children, hell for animals", The Observers France 24, 08.08.09 https://observers.france24.com/en/20090806-circus-paradise-children-hell-animals-ringling-bross-peta-video-elephants
 10. “I livets manesje – en reise med cirkus Arnardo i går, i dag og i morgen.”, Finn Jor & Jørn-Kr. Jørgensen, Grøndahl Dreyer, 1998
 11. “I livets manesje – en reise med cirkus Arnardo i går, i dag og i morgen.”, Finn Jor & Jørn-Kr. Jørgensen, Grøndahl Dreyer, 1998
 12. “I livets manesje – en reise med cirkus Arnardo i går, i dag og i morgen.”, Finn Jor & Jørn-Kr. Jørgensen, Grøndahl Dreyer, 1998
 13. “A report into the welfare of circus animals in England and Whales”, The Circus Working Group RSPCA, 1998
 14. "Elefantene reiser 8000 kilometer langs norske veier hvert år i denne vognen", Nordlys, 02.06.14 https://www.nordlys.no/nyheter/elefantene-reiser-8000-kilometer-langs-norske-veier-hvert-ar-i-denne-vognen/s/1-79-7393748
 15. "Risikovurdering i forbindelse med utarbeidelse av en positivliste over dyr tillatt for fremvisning i sirkus", Vitenskapskomiteen, 25.06.08, https://vkm.no/download/18.d44969415d027c43cf1510f/1500392171084/Risikovurdering%20i%20forbindelse%20med%20utarbeidelse%20av%20en%20positivliste%20over%20dyr%20tillatt%20for%20fremvisning%20i%20sirkus.pdf[/efn_note]

  Men sirkusbransjens representanter har også innrømmet at miljøet ikke er tilpasset dyrene: ”La meg slå det fast med det samme. Ikke noe sirkus kan gi noe dyr en tilværelse som engang nærmer seg et naturlig liv”. (Cirkusskandinavia.dk)15Nettside som presenterer skandinaviske sirkus og tilknyttede artister, www.cirkusskandinavia.dk

 16. Film og foto fra NOAH, samt film og foto fra Animal Defenders International/NOAH 2004
 17. Behaviour of picketed circus elephants, Friend, Universitetet i Texas, 1998, Applied Animal Behaviour Science 62 (1999)
 18. Behaviour of picketed circus elephants, Friend, Universitetet i Texas, 1998, Applied Animal Behaviour Science 62 (1999)
 19. “The ugliest show on earth – the use of animals in circuses”, rapport fra Animal Defenders International 1998
 20. Film og foto fra NOAH over de siste ti år, samt film og foto fra Animal Defenders International/NOAH 2004
 21. “Food hiding and enrichment in captive Asian elephants”, Wiedenmayer, Universitetet i Zürich, 1997, Applied Animal Behaviour Science 56 (1998)
 22. «Restraint and Handling of Wild and Domestic Animals», Fowler Murray, Iowa State University Press (1995)
 23. “Behaviour of picketed circus elephants, Friend, Universitetet i Texas (1998) Applied Animal Behaviour Science 62 (1999)
 24. “Behaviour of picketed circus elephants, Friend, Universitetet i Texas, (1998) Applied Animal Behaviour Science 62 (1999)
 25. “Dyr i sirkus”, uttalelse fra Rådet for Dyreetikk, 1997
 26. “Keeping of elephants in the zoo and circus”, Wolfram Rietschel, Zoologisch Botanischer Garten Wilhelma, Dtsch Tierarztl Wochenschr. (2002)
 27. Harald M. Schwammer,Vice Director, Tiergarten Schoenbrunn – Vienna Zoo and Executive Secretary of EEKMA (European Elephant Keeper and Manager Association) i EEKMA Workshop 1999-2000, http://www.eekma.org/
 28. Dyr i sirkus”, uttalelse fra Rådet for Dyreetikk, 1997
 29. Schustermann i “The smile of a dolphin – remarkable accounts of animal emotions”, etolog Marc Bekoff, Discovery Books, 2000
 30. Alleviation stress in zoo animals with environmental enrichment”, Carlstead og Stepherdson i Moberg og Mench, 2000, samt observasjon av seler i Bergens Akvarie
 31. "Circus slammed for dressing kangaroo up as ballerina", Yahoo News, 19.04.19 https://au.news.yahoo.com/circus-slammed-for-dressing-kangaroo-up-as-ballerina-085456312.html
 32. "US Stardust Circus to put real-life boxing kangaroos in the ring", The Daily Telegraph, 08.01.13 https://www.dailytelegraph.com.au/news/national/us-stardust-circus-to-put-real-life-boxing-kangaroos-in-the-ring/news-story/df7b291590e9acdf6b9e931c45b86a7c?
 33. «Restraint and Handling of Wild and Domestic Animals», Fowler Murray, Iowa State University Press (1995)
 34. “The ugliest show on earth – the use of animals in circuses”, rapport fra Animal Defenders International (1998)
 35. Dr Kiley-Worthington, sitert i “A report into the welfare of circus animals in England and Whales”, The Circus Working Group RSPCA (1998)
 36. “The ugliest show on earth – the use of animals in circuses”, rapport fra Animal Defenders International (1998)
 37. Høringssvar til «Utkast om forskrift om fremvisning av dyr», Den Norske veterinærforening, 13.01.10
 38. Høringssvar til «Utkast om forskrift om fremvisning av dyr», Veterinærinstituttet, 21.01.10
 39. Høringssvar til «Utkast om forskrift om fremvisning av dyr», Rådet for dyreetikk, 18.01.10
 40. Høringssvar til «Utkast om forskrift om fremvisning av dyr», Elephant Voices, 17.01.10
 41. "Stanser elefantforbud", VG.no 04.10.12 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/dXg2A/stanser-elefantforbud
 42. "Arnardo pensjonerer sirkuselefantene", Dagbladet.no 03.03.14 https://www.dagbladet.no/nyheter/arnardo-pensjonerer-sirkus-elefantene/61450787
 43. "Forskrift om dyrevelferd ved fremvisning av dyr", Lovdata, ikraftsettelse 01.01.17 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-09-05-1035
Hovedfoto: NOAH

Fakta

 • Fastlenking av elefanter er en hyppig brukt form for oppstalling i sirkus, og tiden de står fastlenket kan være fra 22-23 timer i døgnet.
 • Både kenguru, sjøløve og zebra var tillat i norske sirkus frem til 2009, mens asiatisk elefant var lovlig frem til 2017.
 • Bassengene sjøløvene har til disposisjon i sirkus er mindre enn at det går an å svømme i dem. Under transporter har de heller ikke mulighet til å være i vann.
 • Undersøkelser på elefanter i sirkus viste at elefantene utførte stereotypisk adferd mellom 15-55% av tiden.
 • Elefantene som har vært i Norge, ble fanget i det fri og tatt fra moren og flokken, mens de ennå var elefantunger.