Transport

Oppdatert 15.02.2024

Dyr som i det fri ville vandret flokkvis og milevis, utfoldet seg i lek og dannet livslange relasjoner, må for menneskers underholdnings skyld i stedet leve store deler av sitt liv ombord på lastebiler, med hodet mot en vegg. 

Noe av det som skiller dyr i sirkus fra alt annet dyrehold er at dyrene flyttes hele tiden – dette betyr at omgivelsene skifter og at dyrene ikke får anledning til å etablere et forhold til et “revir”. Det betyr også at dyrene tilbringer mange timer av sitt liv nettopp under forhold som er ment for midlertidig transport, ikke daglige leveforhold.

Veterinærinstituttet har uttalt at de er "bekymret for velferden for alle dyr i omreisende sirkus".1 Stortingsmelding om dyrevelferd 2002/2003 sier også: ”Det er (…) vanskelig å oppnå tilfredsstillende forhold for dyrene (…) Et dyrehold som er basert på så stor grad av transport av dyrene er betenkelig.”2

Manglende bevegelsesfrihet

All den tiden dyrene tilbringer i vognene vil de ikke ha tilgang på naturlig lys og luft, og flere viktige adferdsbehov blir sterkt begrenset eller umulig. Dyrene tilbringer stort sett natten i transportvognene3, og desto flere steder sirkuset besøker, desto mer tid på dagen er de innestengt i vognene. Når dyrene så står utenfor transportvognene, står de gjerne i provisoriske oppstallinger i teltene, eller de står i andre små og lite stimulerende innhegninger.

"Dyrene tilbringer mange timer av sitt liv nettopp under forhold som er ment for midlertidig transport, ikke daglige leveforhold."

Dyrene stues inn i transportvognene hver dag i 7-8 måneder så lenge sirkussesongen i Norge varer, og reiser ca. 400-500 kilometer hver uke.4 Både sirkus Merano i sin tid og Arnardo besøker omtrent 120 norske byer og tettsteder, de fleste bare én dag. 5 6 Dyrene står i transportvognene mens teltet rigges ned og mens det rigges opp igjen på neste sted, til sammen tar riggingen 5-6 timer.7 I tillegg kommer selve transporttiden, i gjennomsnitt fire timer mellom hvert besøkssted, men også opp til åtte timer.8 Transportmidlene for elefanter er ca 2.5 meter brede.9 Vitenskapskomiteens risikovurdering om dyr i sirkus sier: "Elefantene har svært begrenset plass under transport, noe som kan være et problem ved lengre transportavstander."10 Men selve transporttiden er som beskrevet bare en liten del av tiden elefanter og andre dyr faktisk tilbringer på transportmidlene.

Rapporten viser også til studier som viser at stresshormoner og hjertefrekvens hos flere dyr øker både under pålessing og under selve transporten. Hos hester gikk ikke nivået av stresshormoner ned til hvilenivå hele den tiden transporten var i bevegelse.

Fysiske belastninger

Innenfor annet dyrehold blir transport sett på som svært belastende i seg selv.11 Også for travhester og andre dyr som jevnlig transporteres blir transporten vurdert som en negativ del av dyrenes liv.12 De rent fysiske forholdene under transport gjør at særlig store dyr delvis mister kroppskontrollen. Langbeinte, store eller tunge dyr som hester, kameler og elefanter vil bli fysisk belastet av transport. Tapet av kroppskontrollen og belastningen er noe som vil oppleves negativt for dyr, uavhengig om de er “vant til det” og selv om de ikke nødvendigvis fortsetter å bli skremt av det.

"Dyrene kan også blir brukt i andre land i vintersesongen – slik at den stadige transporten fortsetter året rundt."

Ubehaget, belastningen og frihetsberøvelsen som transporten medfører følger disse dyrene gjennom hele sesongen. Etter endt sesong reiser de så ut av landet. Dyrene kan også blir brukt i andre land i vintersesongen13 – slik at den stadige transporten fortsetter året rundt.

Leveforhold i vinterkvarterene

Leveforhold under de vinterkvarter som er undersøkt, avviker ikke fra den oppstallingen dyrene har når sirkuset er på veien: Ofte blir transportvognene brukt som oppstallingsplass14, eller dyrene flyttes til en låve hvor de står i båser eller bur. Som for oppstallingen i sesongen, vil dyrene stå innesperret i disse, eller lenket fast, 70-100% av tiden.15

"I vinterkvarterene vil dyrene ikke ses av publikum, og behandlingen av dyrene har vist seg å forverres."

Ved flere anledninger har forholdene ved vinterkvarterene vært enda verre enn i sesongen, da dyrene har blitt stående i skitne, oversvømmede og forfalne lokaliteter.16 I vinterkvarterene vil dyrene ikke ses av publikum, og behandlingen av dyrene har vist seg å forverres, kun mulig å avsløre ved hjelp av undercover arbeid.17

Norske vinterkvarter som NOAH har observert har ikke hatt dyr tilstede, dyrene som har vært brukt i sirkusene har blitt transportert ut av landet, flere turnerer også i vintersesongen.18

 

Kilder

 1. Høringssvar til «Utkast om forskrift om fremvisning av dyr», Veterinærinstituttet, 21.01.10
 2. Stortingsmelding nr. 12 om dyrehold og dyrevelferd (2002-2003)
 3. “The ugliest show on earth – the use of animals in circuses”, rapport fra Animal Defenders International 1998
 4. "Elefantene reiser 8000 kilometer langs norske veier hvert år i denne vognen", Nordlys.no, 02.06.14 https://www.nordlys.no/nyheter/elefantene-reiser-8000-kilometer-langs-norske-veier-hvert-ar-i-denne-vognen/s/1-79-7393748
 5. “Fakta om Sirkus Merano”, Meranos programhefte 1999, gjengitt i Circusforum temahefte nr. 4/1999;
 6. "Skal spille 120 forestillinger på et halvt år: – En livsstil", Lindesnes avis, 29.03.18 https://www.l-a.no/nyheter/i/Kvq3LX/sirkus-er-en-livsstil
 7. “Fakta om Sirkus Merano”, Meranos programhefte 1999, gjengitt i Circusforum temahefte nr. 4/1999;
 8. "Risikovurdering i forbindelse med utarbeidelse av en positivliste over dyr tillatt for fremvisning i sirkus", Vitenskapskomiteen (2008) https://vkm.no/download/18.d44969415d027c43cf1510f/1500392171084/Risikovurdering%20i%20forbindelse%20med%20utarbeidelse%20av%20en%20positivliste%20over%20dyr%20tillatt%20for%20fremvisning%20i%20sirkus.pdf
 9. "Risikovurdering i forbindelse med utarbeidelse av en positivliste over dyr tillatt for fremvisning i sirkus", Vitenskapskomiteen (2008) https://vkm.no/download/18.d44969415d027c43cf1510f/1500392171084/Risikovurdering%20i%20forbindelse%20med%20utarbeidelse%20av%20en%20positivliste%20over%20dyr%20tillatt%20for%20fremvisning%20i%20sirkus.pdf
 10. "Risikovurdering i forbindelse med utarbeidelse av en positivliste over dyr tillatt for fremvisning i sirkus", Vitenskapskomiteen (2008) https://vkm.no/download/18.d44969415d027c43cf1510f/1500392171084/Risikovurdering%20i%20forbindelse%20med%20utarbeidelse%20av%20en%20positivliste%20over%20dyr%20tillatt%20for%20fremvisning%20i%20sirkus.pdf
 11. A R Austin, «Travel sickness in pig and sheep», Veterinary Record, Vol 139, no. 23, 1996
 12. Stortingsmelding nr. 12 om dyrehold og dyrevelferd 2002-2003
 13. Nettside som presenterer skandinaviske sirkus og tilknyttede artister, www.cirkusskandinavia.dk ; “Fakta om Sirkus Merano”, Meranos programhefte 1999, gjengitt i Circusforum temahefte nr. 4/1999.
 14. “The ugliest show on earth – the use of animals in circuses”, rapport fra Animal Defenders International 1998
 15. “The ugliest show on earth – the use of animals in circuses”, rapport fra Animal Defenders International 1998
 16. “The ugliest show on earth – the use of animals in circuses”, rapport fra Animal Defenders International 1998
 17. “The ugliest show on earth – the use of animals in circuses”, rapport fra Animal Defenders International 1998
 18. Nettside som presenterer skandinaviske sirkus og tilknyttede artister, www.cirkusskandinavia.dk
Hovedfoto: NOAH

Fakta

 • Dyr i sirkus tilbringer store deler av døgnet i transportvogner, og transporteres ca. 8000 kilometer under en turnè i Norge.
 • Transportmidlene til elefantene er ca 2.5 meter brede, og brukes også ofte som oppstallingsplass.
 • Langbeinte, store eller tunge dyr som hester, kameler og elefanter vil bli fysisk belastet av transport.
 • Dyr som brukes i sirkus i Norge, transporteres ofte ut av landet etter endt sesong, der de kan brukes av andre sirkus.
 • Der dyrene står oppstallet i vinterkvarterene, er forholdene noen ganger verre enn på sirkusene.