Troféjakt

Oppdatert 23.12.2022

Hvert år jaktes og drepes tusenvis av ville dyr i verden for trofèer, som hoder, skinn, pels eller hele utstoppede dyr. Jo sjeldnere og mer sårbare dyrene er, jo mer betales for å drepe dem.

Opptil flere hundre tusen kroner kan være prisen for de dyrene som anses som mest interessante,1 slik som de “fem store” i Afrika - løver, elefanter, neshorn, bøfler og leoparder – alle utrydningstruet eller sårbare arter. Også dyr som forskjellige typer gjess og fugler, bjørn, isbjørn, tiger, ulv, hvalross, antiloper og impalaer er populære dyr for trofèjakt. CITES databasen telte 1.7 millioner trofeer registrert i internasjonal handel på ti år (2004-2014), og 200 000 av disse var av truede arter.2

Norske turister del av problemet

Samtidig som mange tar avstand fra troféjakt, markedsføres slik jakt i økende grad i Norge, og rike nordmenn er blant de mange europeere som finansierer denne industrien. Et økende antall norske jegere ønsker å jakte eksotiske dyr for trofeer, inkludert truede dyr, ifølge jakttilbydere.3 Det finnes også flere firmaer i Norge som driver med trofèjakt i Afrika.4 5 Sportsutstyrkjeden XXL har i flere år solgt og promotert trofëjakt i Afrika,6 og XXLs sjef driver selv troféjakt og importerte i 2018 et løvehode til Norge.7

"Sportsutstyrkjeden XXL har i flere år solgt og promotert troféjakt i Afrika, og XXLs sjef driver selv troféjakt og importerte i 2018 et løvehode til Norge"

Amerikanske turister utgjør allikevel den største andel trofèjegere, og har på 15 år (2004-2014) skutt 1.2 millioner dyr for trofèer, i snitt 70 000 dyr i året.8 Trofèjaktindustrien er størst i Sør Afrika, men også Canada, Namibia, Mexico, Zimbawbe og New Zealand er populære destinasjoner for trofèjakt.9

Troféjakt drives for moro skyld, for spenningen ved å ta livet at et mektig dyr og for statusen det er for noen å ha et slikt dyr i død tilstand i eget hjem. Safari Club International (SCI), troféjegernes interesseorganisasjon, formulerer det slik: “Det er gøy. Det er et favoritttidsfordriv.»10 SCI arrangerer også store konkurranser om hvem som kan skyte flest mulig dyr, som “Grand Slam African 29”, “Bears of the world”, eller “The African Big Five Grand Slam” der sistnevnte belønner jegere for å drepe alle fem største afrikanske dyrene.11

Trofèjakt for bevaringens skyld?

En myte jaktindustrien gjerne vil ha folk til å tro på, er at trofejakt fører til bevaring - at penger fra jaktturisme kan finansiere kamp mot ulovlig jakt. Også noen forskere mener troféjakt er et “nødvendig onde”.12 En representant for NMBU har blitt sitert i norske medier på at troféjakt er “dyrevern”.13 Dette er imidlertid i strid med nyere kunnskap om truslene mot ville dyr.

Et forskerteam fra Oregon State Universitet utfordret i 2018 premisset om at rekreasjonsjakt er et akseptabelt og effektivt verktøy for bevaring av ville dyr. Antagelsen om at jakt er viktig for bevaring har fått grep i allmennheten uten overbevisende empirisk dokumentasjon, i følge forskerne.14 Som FNs Naturpanel påpeker, er jakt en av de største truslene mot ville dyr.15

"Flere forskere har tatt til orde for at troféjakt gjør større skade på ville dyrepopulasjoner enn man har antatt."

Grenselinjen mellom lovlig troféjakt og ulovlig jakt er ofte tynn.16 Forskning har vist at antall dyr av sårbare arter går ned i områder der jaktturisme drives - i Tanzania har løve- og leopardpopulasjonen gått markant ned, og over 90% av nedgangen skyldes lovlig jakt.17 Desto sjeldnere et dyr er, desto større blir populariteten blant jegere og jakttrykket øker.18 Flere forskere har tatt til orde for at troféjakt gjør større skade på ville dyrepopulasjoner enn man har antatt.19

Biomassen av ville pattedyr har falt med 82% og en million arter står i fare for å bli utryddet, inkludert mange av de artene det drives massiv lovlig trofejakt på.20 Klimaforandringer og tap av leveområder for de ville dyrene er en stor utfordring, men i kombinasjon med trofèjakt synker deres sjanser for overlevelse ytterligere. En internasjonal studie med spesielt fokus på store dyrearter og utrydningstruede dyr, viste at for 362 arter var jakt den største direkte trusselen for 98% av dyrene, og aller verst var det for de største dyreartene.21

De som jakter trofeer, er ute etter de største og flotteste trofeene - store horn, lange støttenner, store sorte løvemanker som tar seg “godt ut” på veggen. Trofèjegerne utarmer dermed det genetiske mangfoldet hos en rekke dyrearter, noe som igjen vil gjøre arten mer sårbar for de uunngåelige klimaforandringene, tap av habitat og andre utfordringer ville dyr står ovenfor.22 Å ta ut viktige individer fra etablerte flokker, har også en negativ effekt for de andre individene det berører. Løver med imponerende manker er populære trofèer, men når disse tas ut kan det føre til død for 20 andre løver, da hannløver kan ta livet av løveunger når de tar over “ledig plass” i en ny flokk, samtidig som hunnløver kan dø i kampen om å forsvare ungene.23 Dette gjelder også andre dyr som leoparder og pumaer.24 I USA har trofèjakt på voksne, etablerte flokkmedlemmer av puma ført til at yngre og mer uforutsigbare pumaer kommer til, som også er de som tar flest husdyr og skaper konflikt med mennesker – som igjen fører til mindre toleranse og mer jakt.25 Man skal heller ikke glemme at dyr har komplekse sosiale bånd og går ikke uberørt fra å miste sine flokkmedlemmer. For eksempel vil en elefant synlig sørge over sine døde i lang tid.26

"En rapport fra Natural Resources Committee i USA viser at troféjakt slett ikke bidrar økonomisk til bevaring, men derimot bidrar til faren for utrydding ved at jakten ”fjerner et betydelig antall dyr fra raskt minskende populasjoner”."

Studier viser at også for de artene der jaktpresset ikke er så stort, øker sårbarheten ovenfor de faktorer som allerede truer bestandene. Ville dyr kan også risikere å stå mindre rustet til å møte klimaendringene på grunn av jakt, påpeker en studie fra Queen Mary Universitet i London fra 2017. 27

Det er heller ikke hold i at pengene fra jaktturisme har noen positiv virkning for bevaring. De siste årene har flere forskere reist kritiske stemmer.28 En rapport fra Natural Resources Committee i USA viser at troféjakt slett ikke bidrar økonomisk til bevaring, men derimot bidrar til faren for utrydding ved at jakten ”fjerner et betydelig antall dyr fra raskt minskende populasjoner”.29

Trofejakt er altså ikke for “dyrenes skyld”, slik jaktselskapene gjerne vil villede turister til å tro. Troféjegere driver ikke barmhjertighetsdrap på syke og skadde dyr. De har betalt for å få med seg et trofé hjem – og dette trofeet kommer fra dyr som selv har all interesse av å leve, og som gjerne bærer sterke, sunne gener. Man påfører også dyret smerte, i flere tilfeller langvarig, på grunn av skadeskyting. Grenselinjen mot korrupsjon og ulovlig jakt er også ofte tynn, og gjør at den uvurderlige lille beskyttelsen de ville dyrene har gjennom lovverket, noen steder kan være “til salgs”.30

Lovlig eller ulovlig?

Trofèjakt er lovlig i flere land, men det er små marginer som skiller det lovlige fra det ulovlige, noen ganger er det snakk om noen få meter et dyr må bevege seg før det går fra fredet til en målskive. Et kjent eksempel på dette er løven Cecil, som i 2015 fikk stor internasjonal oppmerksomhet etter han ble lokket ut av en nasjonalpark I Zimbabwe (der den var fredet) og over til området en amerikansk trofèjeger var på løvejakt. Der ble Cecil skadeskutt med pil og bue, led i 10-12 timer før han døde, for deretter å få skåret av hodet, slik rutinen er når hodet skal henge på veggen.31 Cecil-saken førte til at mange tok avstand fra trofèjakt.

"Løven Cecil ble lokket ut av en nasjonalpark i Zimbabwe (der den var fredet) og over til området en amerikansk trofèjeger var på løvejakt."

Men samtidig som Cecil fikk sinnene i kok over hele verden, er ikke like mange klar over at 69 andre afrikanske løver drept lovlig av amerikanske trofejegere den samme måneden. På 15 år har 7297 løvetrofeer blitt importert til USA.32 Minst to av Cecils sønner har i ettertid også blitt skutt. Kuki Gallmann, en kenyansk landeier som valgte å avvikle kvegfarmen sin og omgjøre den til et naturreservat uten jakt, beskriver forskjellen mellom lovlig og ulovlig jakt slik: “Det er uetisk å ha to standarder – en for krypskytteren som skyter et vilt dyr for pengenes skyld og blir arrestert eller skutt for det, og en for den velstående legale jeger som kan betale en formue for gleden av å drepe dyret og til og med gratuleres for det”.33

"På fem år var det 2963 dokumenterte lovbrudd i USA relatert til trofèjakt."

Den lovlige trofèjakten har også gitt krypskyttere en måte å utnytte systemet. På fem år var det 2963 dokumenterte lovbrudd i USA relatert til trofèjakt, som for eksempel dyreskinn rullet inn i andre (lovlige) dyreskinn. Den største andelen av lovbrudd (54%) var brudd på lovverk som beskytter truede arter.34 

I 2016 ble afrikansk løve lagt til på listen over utrydningstruede arter i USA, som forbyr import av trofèer med mindre det kan bevises at jakten på en eller annen måte bidrar til bevaring av arten.35 Dessverre har “The Fish and Wilflife Agency”, som inspiserer trofèimporter i USA, flere medlemmer i rådet som støtter trofèjakt, og hvor blant annet tidligere veteran i SCI nylig ble innsatt. Rådet hevdet igjen at trofejakt er “bra for dyrene”.36 Tidligere forbud mot elefanttrofèer og de siste årene også løvetrofèer, ble følgende opphevet i 2017 for at sakene heller skulle “vurderes enkeltvis”.37 Departementet gjeninnførte forbudet etter initiativ fra Det Hvite Hus, men det ble senere funnet at det ikke var rettslig grunnlag for det, og i 2019 ble det første løvetrofèet godkjent for import.38

Er trofèjakt viktig for lokalbefolkningen?

Mange har en feiloppfatning av at pengene fra jaktturisme kommer inn og spres til en fattig lokalbefolkning, men troféjakt er først og fremst noe som gir stor inntekt for noen få. Analysebyrået Economist at Large fant at bare 3% av pengene fra jaktturisme i bl.a. Afrika går til lokalsamfunnene, det meste ender i lommene på jaktselskaper eller profesjonelle jegere.39 Troféjakt er først og fremst en business for de få. Industrien bidrar minimalt til lokal og nasjonal økonomi og utgjør kun 1,8% av totale turistinntekter.40 Den bidrar også i liten grad med lokale arbeidsplasser sammenlignet med f.eks. fototurisme, og IUCN beskriver jaktturisme som økonomisk ubetydelig: “Sosialt sett gir trofejakt få og usikre jobber og lite økonomisk utbytte lokalt (...) Noen mener det hindrer utvikling.”41

"Analysebyrået Economist at Large fant at bare 3% av pengene fra jaktturisme i bl.a. Afrika går til lokalsamfunnene, det meste ender i lommene på jaktselskaper eller profesjonelle jegere."

Økoturisme vil kunne gi inntekt for langt flere mennesker, og samtidig bevare de sårbare artene. Dyrene vil kunne ha verdi for turister mange ganger i løpet av et liv, i stedet for å selges èn gang til trofèjegere. Jaktturisme kan også være direkte ødeleggende for andre turismeinntekter. De ville dyrene er noe av det viktigste varemerket Afrika har, men en del turister vemmes av den massive trofèjakten og dyretragediene som følger slik jakt, noe som kan føre til tapte inntekter for lokalbefolkninger i områder der trofèjakt tillates. En undersøkelse fra 2011 viste at 70,4% av amerikanere vil betale for å se løver på safari, men kun 6,6% ville betalt for å jakte på dem.42 En annen undersøkelse fra 2017 fant at 69% av amerikanere motsatte seg trofèjakt, og 78% ønsket ikke at USA skulle importere trofèer fra elefanter og løver fra Afrika. Kun 15% støttet importen.43 I Canada viser en undersøkelse fra 2015 samme tendenser, der 91% av Britisk Columbianske innbyggere og 84% av Albertanere motsatte seg trofèjakt.44

Troféjakt blir også kritisert lokalt. Den zimbabwiske kommentatoren Alex Magaisa i The Herald, skrev følgende etter episoden med løven Cecil: "Profesjonelle jegere er glorifiserte krypskyttere (...) De elsker blodsport. De liker å drepe (...) nasjonal og internasjonal presse bør avdekke råten i jaktindustrien".45 En viltvokter i Kenya, Raabia Hawa, skrev følgende i et innlegg rettet til troféjegere: "For et år og noen dager siden, ble min kollega og gode venn skutt av en krypskytter. Han sto midt imellom dem og et neshorn som de siktet på. Han tok kula for neshornet. Han spurte ikke om dets alder, han spurte ikke om det var et avlsdyr, han spurte ikke om det var hann eller hunn, hvit eller svart. Det, gode Sir, er ekte bevaring, forvaltning og beskyttelse som vil sikre overlevelsen av våre dyrebare neshorn. (...) Jeg er overbevist om at min kollega ville ha stilt seg i veien for kula også om det var du som var i andre enden av geværet istedenfor krypskytteren." 46

Canned Hunts

I 1997 viste det britiske tv-programmet “The Cook Report” en hunnløve i fangenskap som ble lokket frem ved bruk av sine egne løveunger og skutt rett foran dem, og uttrykket “canned hunts” ble til.47 Senere har også dokumentaren “Blood lions” vist sannheten om løvefarmer og canned hunts.48 Canned hunts er i dag en storindustri i Afrika, der det drives intensiv avl på ville dyr i fangenskap, først og fremst løver, som når de når voksen alder slippes ut i et hegn for at noen skal skyte dem for troféer. Også dyr som tigre, hyener, gauper, puma og leoparder avles frem i bur for canned hunts.49

"Canned hunts er i dag en storindustri i Afrika, der det drives intensiv avl på ville dyr i fangenskap, først og fremst løver, som når de når voksen alder slippes ut i et hegn for at noen skal skyte dem for troféer."

I motsetning til annen trofèjakt, blir jegeren garantert gevinst, med en “no kill, no pay” policy. “The kill” er da gjerne en bestemt løve man på forhånd har plukket ut på nett, som fra en katalog, og som ikke gis noen sjanse til å slippe unna. Løvene distribueres som varer og prisene varierer ettersom hvor fint “produktet” er, og det gis rabatter som “betal for to hannløver, få en hunnløve med på kjøpet”.50 Løvene er inngjerdet, og også ofte flasket opp av mennesker og unnviker derfor ikke jegerne slik en vill løve ville gjort. Noen parker kan også finne på å dope ned løvene for å gjøre de enda lettere å skyte, eller lokke de frem med mat.51 Større innhegninger bruker i tillegg biler som de jakter fra.52 Andre dyr i canned hunts kan til og med bli bundet til en påle dersom jegeren har lite erfaring eller tid.53 I tillegg skadeskytes mange av dyrene, da det blant annet er populært å bruke pil og bue med dokumentert stor sjanse for skadeskyting.54 Den vanligste dødsårsaken er å blø i hjel, som med skudd fra pil og bue kan ta fra minutter til mange timer.55

Det blir i dag omtrent 8000-10 000 løver avlet opp for canned hunts, fordelt på ca. 200 løvefarmer i Afrika, samtidig som det kun finnes totalt 20 000 ville løver igjen.56 Fra 2005-2014 importerte USA 32500 dyr fra Afrikas “store fem”, og over 5000 av disse var løvetrofèer.57 Disse tallene viser at svært mange løvetrofèer kommer fra farmer som driver canned hunt.

"I dag blir omtrent 8000-10 000 løver avlet opp for canned hunts, fordelt på ca. 200 løvefarmer i Afrika, samtidig som det kun finnes totalt 20 000 ville løver igjen."

Dyrenes levekår før de blir målskive i canned hunts, er formet etter samme prinsipp som i industrielt husdyrhold: Hunnløver i bur og trange innhegninger fratas ungene så fort som mulig for å kunne produsere nye. Løveungene flaskes opp av mennesker, og brukes for alt de er verdt i turistindustrien frem til de når alderen de tar seg best ut som trofeer, da de er rundt 6 år.58 Noen farmer selger også løveskrotter for å bli legemidler i Asia, spesielt for den eksklusive “tiger wine” der løvebein markedsføres som tigerbein.59 Disse løvene blir ofte skutt med lavkaliber som kan føre til en mer langsom død, fordi en uskadet løveskalle er verdt mer.60 Løvefarmene selger også løver til dyrehager, samtidig som dyrehager også selger voksne løver tilbake til canned hunt industrien for å gjøre plass til flere dyrebabyer.61

Ungdommer fra hele verden lures til å betale selv for å jobbe på disse løvefarmene, i den tro at de hjelper til med bevaring av løver. Les mer om løvefarmene som avler til canned hunting her. Les mer om dyrehager og trafficking av dyr her.

Også løvefarmene og og arrangørene bak canned hunting, påstår at de gir inntekter for fattige lokalbefolkninger, og bidrar til bevaring av arter siden jegere nå kan jakte på oppavlede løver i stedet for de ville. Men canned hunt utgjør bare 1,2% av all turismeinntekt i Sør-Afrika.62 Til gjengjeld ødelegger det Afrikas varemerke og rykte, som kan gjøre at nettopp lokalsamfunn må betale en høy pris for tapte turistinntekter. Videre kan industrien med oppavlede løver bidra til maskering av ulovlig skutte ville løver.

"I Norge har vi også i nyere tid hatt en type “canned hunt” på utsatte tamfugler; jakt på stokkender fra fangenskap, samt jakthundtrening på oppavlede fasaner og rapphøner."

Det er ikke bare i Afrika dyr avles opp kun for å skytes for trofeer. I USA drives såkalt “ranch hunts” i Florida og Texas, der over 1000 store rancher avler på sjeldne hjorte- og antilopearter, i tillegg til tusenvis av tigre, løver og hybrider av disse fra Afrika og Asia.63 Jegere betaler gjerne 40 000 kroner eller mer for å skyte utrydningstruede dyr.64 Dette tillates på grunn av gråsoner i lovverket – de går ikke under forbudet mot å jakte utrydningstruede arter i USA, siden de opprinnelig ikke hører hjemme der.65

I Norge har vi også i nyere tid hatt en type “canned hunt” eller underholdningsjakt på utsatte tamfugler; jakt på stokkender fra fangenskap, samt jakthundtrening på oppavlede fasaner og rapphøner. Kommersielle aktører eller “godseiere” har fått tillatelse i flere år om å få importere dyr til disse formålene, blant annet Løvenskiold-Fossum Skog, Eidsvoll Verk og Astrup Fearnley. Fra 2013-2017 ble det satt ut mellom 8000-10000 stokkender hvert år.66 Stokkender brukes ofte som trofèer. Etter NOAHs innsats er jakt på utsatte stokkender i dag forbudt. Les mer om hindre jaktoppdrett. NOAH fortsetter arbeidet for forbud mot jakttrening på opavlede fasaner og rapphøns.

Voksende motstand mot troféjakt

Ettersom kritikken mot troféjakt øker, beslutter flere flyselskaper å forby transport av troféer. Blant selskapene som ikke lenger frakter troféer fra enkelte eller samtlige dyrearter som er utsatt for slik jakt (særlig de såkalt "fem store") finner man Air France, Air Canada, KLM, Lufthansa, British Airways, Qatar, Delta, United, American, Emirates, Swiss, South African, Turkish, Iberia, Singapore og Cargolux.67 Lufthansa har sluttet å frakte troféer fra samtlige afrikanske dyr, uavhengig av i hvilken grad de er truet. EU har også valgt å ta et standpunkt i saken, da de i februar 2015 innførte forbud mot import av jakt-troféer fra løver skutt i Benin, Burkina Faso og Kamerun.68 De siste årene har Australia (2015), Frankrike (2015) og Nederland (2016) forbudt import av alle løvetrofeer.69 I 2021 forbød Storbritannia import av troféer fra jakt. 70

FN vedtok i juli 2015 en resolusjon om at land bør ”ta avgjørende skritt på nasjonalt nivå for å forebygge, bekjempe og utrydde ulovlig handel med dyr”.71

 1. "XXL-sjefen får kritikk for løvejakt i Afrika", E24, 17.06.19. https://e24.no/naeringsliv/i/wPVERn/xxl-sjefen-faar-kritikk-for-loevejakt-i-afrika;"Tidligere troféjeger Stein Erik Hagen om Øivind Tidemandsens løvejakt: – Jeg fordømmer ingen", Dagens Næringsliv, 24.06.19, https://www.dn.no/marked/stein-erik-hagen/oivind-tidemandsen/xxl/tidligere-trofejeger-stein-erik-hagen-om-oivind-tidemandsens-lovejakt-jeg-fordommer-ingen/2-1-625053
 2. "Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora" (CITES) Trade Database
 3. Aftenbladet, "Sikter mot utlandet - Rekordmange norske jegere vil ha eksotisk jakt, 20.08.11, https://www.aftenbladet.no/forbruker/i/21LAvq/sikter-mot-utlandet;"Nordmenn jakter «The Big Five» i utlandet", NRK, 09.08.15, https://www.nrk.no/norge/nordmenn-jakter-_the-big-five_-i-utlandet-1.12491797
 4. "Jaktreiser Afrika", Mylla Jakt og Fiskereiser, http://www.mylla.no/jaktreiser-afrika/
 5. Safari Max jaktreiser, https://www.safarimax.no
 6. "Sikter mot utlandet - Rekordmange norske jegere vil ha eksotisk jakt, 20.08.11, https://www.aftenbladet.no/forbruker/i/21LAvq/sikter-mot-utlandet
 7. "XXL-sjefen får kritikk for løvejakt i Afrika", E24, 17.06.19. https://e24.no/naeringsliv/i/wPVERn/xxl-sjefen-faar-kritikk-for-loevejakt-i-afrika
 8. "Trophy hunters are killing 70,000 animals ever year", Business Insider, 23.11.15, https://www.businessinsider.com/trophy-hunters-are-killing-70000-animals-ever-year-2015-11?r=US&IR=T
 9. "The Top Countries For U.S. Trophy Hunters", Statista, 22.11.17, https://www.statista.com/chart/11941/the-top-countries-for-us-trophy-hunters/
 10. "Desto sjeldnere et dyr er, desto større blir populariteten blant jegere", Dagbladet, 11.08.15, https://www.dagbladet.no/kultur/desto-sjeldnere-et-dyr-er-desto-storre-blir-populariteten-blant-jegere/60637345
 11. Endangered Species Act Reauthorization: Hearings, Committee on Environment and Public Works, 13.07.95, 20.07.95, 03.08.95; Safari Club International, http://member.scifirstforhunters.org/static/WHA/
 12. "Trophy hunting just part of the story behind declining lion numbers in Africa", The Guardian, 29.07.15, https://www.theguardian.com/environment/2015/jul/29/trophy-hunting-just-part-story-behind-declining-lion-numbers-africa
 13. "Nordmenn jakter «The Big Five» i utlandet", NRK, 09.08.15, https://www.nrk.no/norge/nordmenn-jakter-_the-big-five_-i-utlandet-1.12491797
 14. "Researchers question conservation community's acceptance of trophy hunting"Oregon State University, 11.05.18 https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180511150418.htm
 15. "Media Release: Nature’s Dangerous Decline ‘Unprecedented’; Species Extinction Rates ‘Accelerating’", IPBES (2019) https://www.ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment 
 16. "The assessment of the role of trophy hunting in wildlife conservation", W.-G. Crosmary, S. D. Côté & H. Fritz (2015) http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/acv.12205/pdf;"Tar imot norske frivillighetsturister - SOLGTE LØVER TIL MAFIAEN", Dagbladet, 20.05.14 http://www.dagbladet.no/2014/05/20/nyheter/miljokriminalitet/neshorn/utenriks/organisert_kriminalitet/33371695/;"Dear World: A few reflections on our Cecil, the Zimbabwean Lion", The Namibian, Alex Magaisa, 06.08.15 https://www.namibian.com.na/140329/archive-read/Dear-World-A-few-reflections-on-our-Cecil-the-Zimbabwean-Lion 
 17. "Effects of Trophy Hunting on Lion and Leopard Populations in Tanzania", Society for Conservation Biology, Volume 25, Issue 1 (2011)  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1523-1739.2010.01576.x/pdf
 18. "Cat Dilemma: Too Protected To Escape Trophy Hunting?", Lucille Palazy et al. - PloS ONE 6, e22424, 27.07.11 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3144897/ 
 19. "Cat Dilemma: Too Protected To Escape Trophy Hunting?", Lucille Palazy et al. - PloS ONE 6, e22424, 27.07.11 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3144897/ 
 20. "Humans just 0.01% of all life but have destroyed 83% of wild mammals – study", The Guardian, 21.05.18, https://www.theguardian.com/environment/2018/may/21/human-race-just-001-of-all-life-but-has-destroyed-over-80-of-wild-mammals-study
 21. "Are we eating the world's megafauna to extinction?", William J. Ripple, Christopher Wolf, Thomas M. Newsome et.al, Conservation Letters, The Society for Conservation Biology, , Volume12, Issue3, 2019, https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/conl.12627
 22. "Trophy Hunting May Drive Extinctions, Due to Climate Change", National Geograpchi, 28.11.17, https://www.nationalgeographic.com/news/2017/11/wildlife-watch-trophy-hunting-extinctions-evolution/
 23. "Social Behavior", College of Biological Sciences, University of Minnesota, https://cbs.umn.edu/research/labs/lionresearch/social-behavior
 24. "Desert Puma: Evolutionary Ecology And Conservation Of An Enduring Carnivore", Kenneth A. Logan, Linda L. Sweanor, Island Press, 2001, https://books.google.no/books?id=OWxq6pCfBrEC&pg=PA140&lpg=PA140&dq=leopards+pumas+protect+cubs+male&source=bl&ots=CP7fbrfjIQ&sig=ACfU3U0BPnrc1x5TviXKad6qA4Ft0bxYPQ&hl=no&sa=X&ved=2ahUKEwi4w_2om-rpAhUmwsQBHcazDKQQ6AEwFXoECAgQAQ#v=onepage&q=leopards%20pumas%20protect%20cubs%20male&f=false
 25. "Trophy hunting – unexpected consequences for cougar-human conflict", Kristine Teichman ,BioMed Central, 27.10.16,  https://blogs.biomedcentral.com/bmcseriesblog/2016/10/27/trophy-hunting-unexpected-consequences-cougar-human-conflict/
 26. Joyce Poole i “The smile of a dolphin – remarkable accounts of animal emotions”, etolog Marc Bekoff, Discovery Books, 2000
 27. "Trophy Hunting May Drive Extinctions, Due to Climate Change" , National Geographic, 28.11.17 https://news.nationalgeographic.com/2017/11/wildlife-watch-trophy-hunting-extinctions-evolution/
 28. "The assessment of the role of trophy hunting in wildlife conservation", W.-G. Crosmary, S. D. Côté & H. Fritz (2015) http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/acv.12205/pdf;"Cat Dilemma: Too Protected To Escape Trophy Hunting?", Lucille Palazy et al. - PloS ONE 6, e22424 (27.07.11) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3144897/
 29. ”Missing the mark”, Natural Resources Committee, USA (2016)
 30. "Dear World: A few reflections on our Cecil, the Zimbabwean Lion", Alex Magaisa, 06.08.15, https://www.namibian.com.na/140329/archive-read/Dear-World-A-few-reflections-on-our-Cecil-the-Zimbabwean-Lion; "The assessment of the role of trophy hunting in wildlife conservation", ZSL, 2015 https://zslpublications.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/acv.12205;Tar imot norske frivillighetsturister - SOLGTE LØVER TIL MAFIAEN, Dagbladet, 20.05.14, https://www.dagbladet.no/nyheter/tar-imot-norske-frivillighetsturister---solgte-lover-til-mafiaen/61362188
 31. "Exclusive: An Inside Look at Cecil the Lion’s Final Hours", National Geograpchi, 03.03.18, https://www.nationalgeographic.com/news/2018/03/wildlife-watch-cecil-trophy-hunting-andrew-loveridge/
 32. "Trophy hunters are killing 70,000 animals ever year", Business Insider, 23.11.15, https://www.businessinsider.com/trophy-hunters-are-killing-70000-animals-ever-year-2015-11?r=US&IR=T
 33. Brev fra Kuki Gallmann til trofèjeger som har kjøpt lisens til å ta livet av svart nesehorn https://africageographic.com/stories/kenyan-rangers-moving-letter-to-american-rhino-hunter/
 34. "Trophy hunters are killing 70,000 animals ever year", Business Insider, 23.11.15, https://www.businessinsider.com/trophy-hunters-are-killing-70000-animals-ever-year-2015-11?r=US&IR=T
 35. "I 2016 ble afrikansk løve lagt til på listen over utrydningstruede arter i USA, som forbyr import av trofèer med mindre det kan bevises at jakten på en eller annen måte bidrar til bevaring av arten.", The New York Times, 20.12.15, https://www.nytimes.com/2015/12/21/science/us-to-protect-african-lions-under-endangered-species-act.html;"Lions Are Now Protected Under the U.S. Endangered Species Act", U.S. Embassy and Consulates in South Africa, 22.12.15, https://za.usembassy.gov/lions-are-now-protected-under-the-u-s-endangered-species-act/
 36. "How Trump’s wildlife board is rebranding trophy hunting as good for animals", The Guardian, 17.07.18, https://www.theguardian.com/environment/2018/jul/17/trumps-wildlife-board-claims-trophy-hunting-saves-endangered-animals
 37. "'It's really terrifying': Trump administration allows US hunter to import lion he killed in Africa", The Independent, 15.10.19, https://www.independent.co.uk/news/world/americas/trump-lion-trophy-hunter-import-tanzania-us-safari-carl-atkinson-a9105916.html#gsc.tab=0
 38. "What the Ban on Elephant Trophies Means", National Geographic, 17.11.17, https://www.nationalgeographic.com/news/2017/11/wildlife-watch-trump-trophy-hunting-ban-tweet-elephants0/
 39. "The $200 million question How much does trophy hunting really contribute to African communities?", Economist at Large (2013) https://www.conservationaction.co.za/wp-content/uploads/2013/09/The-200-Million-Question-How-Much-Does-Trophy-Hunting-Really-Contribute-to-African-Communities.pdf  
 40. "Big game hunting in West Africa what is its contribution to conservation?", IUCN-PACO, ISBN: 978-2-8317-1204-8 (2009) https://www.researchgate.net/publication/280007618_BIG_GAME_HUNTING_IN_WEST_AFRICA_WHAT_IS_ITS_CONTRIBUTION_TO_CONSERVATION 
 41. IUCN analyse om trofèjaktens økonomiske aspekter, https://conservationaction.co.za/recent-news/big-game-hunting-in-africa-is-economically-useless-iucn/
 42. Spørreundersøkelser om Amerikaneres holdninger til løver, Synovate’s Consumer Opinion Panel, e.Nation National Online Research, 2011, http://i2.cdn.turner.com/cnn/2015/images/05/19/synovatepoll.pdf
 43. Remington Research Group Survey, 2017, https://www.humanesociety.org/news/new-poll-vast-majority-americans-oppose-elephant-and-lion-trophy-hunting
 44. "New poll shows major opposition to trophy hunting in B.C. and Alberta", Global News, 05.10.15, https://globalnews.ca/news/2260207/new-poll-shows-major-opposition-to-trophy-hunting-in-b-c-and-alberta/
 45. "Dear World: A few reflections on our Cecil, the Zimbabwean Lion", The Namibian, Alex Magaisa, 06.08.15 https://www.namibian.com.na/140329/archive-read/Dear-World-A-few-reflections-on-our-Cecil-the-Zimbabwean-Lion 
 46. "Kenyan ranger’s moving letter to American rhino hunter"Africa Geographic Editorial, 23.01.14 http://africageographic.com/blog/kenyan-rangers-moving-letter-to-american-rhino-hunter/#sthash.xnLukVg9.dpuf
 47. "Horrors of ‘canned’ lion hunting", Mail & Guardian, 02.05.97, https://mg.co.za/article/1997-05-02-horrors-of-canned-lion-hunting/
 48. Blood Lions, 2015, https://bloodlions.org/
 49. "Exclusive: Inside a controversial South African lion farm", National Geographic, 21.11.19, https://www.nationalgeographic.com/animals/2019/11/lion-farm-south-africa/
 50. "Trophy hunting firm offering sickening buy one, get one free lion killing package, The Mirror, 06.10.19, https://www.mirror.co.uk/news/world-news/trophy-hunting-firm-offering-sickening-20526636
 51. "HEADS UP: SOUTH AFRICA; Trophies in a Barrel: Examining 'Canned Hunting', The New York Times, 09.04.19, https://www.nytimes.com/2006/04/09/travel/heads-up-south-africa-trophies-in-a-barrel-examining-canned-hunting.html
 52. Tilbud på en av gårdene som undersøkes i dokumentarfilmen «Blood Lions», https://bloodlions.org/
 53. "Fish in a Barrel, Lions in a Cage: Canned Hunting in the U.S.", Encyclopædia Britannica, 11.02.08, https://www.britannica.com/story/fish-in-a-barrel-lions-in-a-cage-canned-hunting-in-the-us-and-south-africa
 54. "Wounding Rates of White-tailed Deer with Traditional Archery Equipment", Stephen S. Ditchkoff et.al, The Southeastern Association of Fish and Wildlife Agencies, 1998, http://wp.auburn.edu/deerlab/wp-content/uploads/2014/05/581998-SEAFWA.pdf
 55. "Canned Hunts: Unfair at Any Price", Diana Norris et.al, Animal Legal and Historical Center, Michigan State University College of Law, 2002, https://www.animallaw.info/article/canned-hunts-unfair-any-price
 56. "The real story behind canned lion hunting in SA", Business Insider, 09.05.18, https://www.businessinsider.co.za/the-real-story-behind-canned-lion-hunting-in-sa-2018-5; International Union for the Conservation of Nature (IUCN)
 57. "Exclusive: Hard Numbers Reveal Scale of America’s Trophy-Hunting Habit", National Geographic, 06.02.16, https://www.nationalgeographic.com/news/2016/02/160206-American-trophy-hunting-wildlife-conservation/
 58. Blood Lions, 2015, https://bloodlions.org/
 59. "Lions are on the menu now: Inside the legal lion bone trade", ABC News, 10.08.19, https://abcnews.go.com/International/lions-menu-now-inside-legal-lion-bone-trade/story?id=64827468
 60. "Exclusive: Inside a controversial South African lion farm", National Geographic, 21.11.19, https://www.nationalgeographic.com/animals/2019/11/lion-farm-south-africa/
 61. "Moving Targets: The ‘Canned’ Hunting of Captive-Bred Lions in South Africa", Richard A. Schroeder, African Studies Review, Volume 61, Issue 1, Cambridge University Press, 12.02.18, https://www.cambridge.org/core/journals/african-studies-review/article/moving-targets-the-canned-hunting-of-captivebred-lions-in-south-africa/929CD0F7D4825D9DB6CD52DEEE1B9B27/core-reader; "Exclusive: Inside a controversial South African lion farm", National Geographic, 21.11.19, https://www.nationalgeographic.com/animals/2019/11/lion-farm-south-africa/;"Aus dem Zoo vor die Flinte", Der Tagespiegel, 08.05.10, https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/panorama/loewen-verkauft-aus-dem-zoo-vor-die-flinte/1816542.html
 62. "The $200 Million Question – How Much Does Trophy Hunting Really Contribute to African Communities", Roderick Campbell, Economists at Large, 2013, https://www.conservationaction.co.za/wp-content/uploads/2013/09/The-200-Million-Question-How-Much-Does-Trophy-Hunting-Really-Contribute-to-African-Communities.pdf
 63. ""Bred simply to be shot": Inside America's exotic hunting industry", CBS News, 09.06.19, https://www.cbsnews.com/news/exotic-hunting-business-trophy-hunting-cbsn-originals/; "Canned Hunts: Unfair at Any Price", Diana Norris et.al, Animal Legal and Historical Center, Michigan State University College of Law, 2002, https://www.animallaw.info/article/canned-hunts-unfair-any-price
 64. "At Texas ranch, hunters pay top dollar to kill endangered animals ", The Dallas Morning News, 19.10.17, https://www.dallasnews.com/news/texas/2017/10/19/at-texas-ranch-hunters-pay-top-dollar-to-kill-endangered-animals/
 65. "Blood and Beauty on a Texas Exotic-Game Ranch", The New York Times, 19.10.17, https://www.nytimes.com/2017/10/19/us/exotic-hunting-texas-ranch.html
 66. "Setter ut 8000 tamme ender for jakt – jegerne frykter negativt syn på norsk jakt", NRK Vestfold og Telemark, 23.05.17, https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/setter-ut-8000-tamme-ender-for-jakt-_-jegerne-frykter-negativt-syn-pa-norsk-jakt-1.13510259; "Vil sette ut 10 000 ender for å jakte på dem", Telemarksavisa, 02.05.17, https://www.ta.no/nyheter/skien/lovenskiold/vil-sette-ut-10-000-ender-for-a-jakte-pa-dem/s/5-50-349212
 67. "Airlines Have Started Refusing To Ship Hunting Trophies!", Higher Perspective (31.05.15) http://higherperspectives.com/hunting-trophies/ ;  "Qatar Airlines bans all hunting trophies on flights", Gulf News Journal, 06.08.15  https://gulfnewsjournal.com/stories/510632066-qatar-airlines-bans-all-hunting-trophies-on-flights ; "Hunting trophies: Delta, United and American ban transport", BBC News (04.08.15) https://www.bbc.com/news/world-africa-33767771 ;"Air Canada bans shipments of hunting trophies after killing of Cecil the lion"Global News, 04.08.15 https://globalnews.ca/news/2146624/air-canada-bans-shipments-of-hunting-trophies-after-killing-of-cecil-the-lion/
 68. "Killing of Cecil the lion prompts calls for EU ban on importing lion trophies", The Guardian, 27.07.15 http://www.theguardian.com/environment/2015/jul/27/killing-of-cecil-the-lion-prompts-call-for-eu-ban-on-importing-lion-trophies
 69. "Australia bans hunting 'trophies' from lions entering or leaving the country", The Guardian, 13.03.15, https://www.theguardian.com/environment/2015/mar/13/australia-bans-hunting-trophies-from-lions-entering-or-leaving-the-country; "France bans imports of lion hunt trophies", The Guardian, 19.11.15, https://www.theguardian.com/environment/2015/nov/19/france-bans-imports-of-lion-hunt-trophies; "Break­through: the Nether­lands bans import of hunting trophies", Party for the Animals, 17.05.16, https://www.partyfortheanimals.com/nl/breakthrough-the-netherlands-bans-import-of-hunting-trophies
 70. "Animals to be formally recognised as sentient beings in UK law", The Guardian", 12.05.2021
 71. "FN vil krypskyting til livs med ny resolusjon", Aftenposten, 30.07.15 http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/FN-vil-krypskyting-til-livs-med-ny-resolusjon-8110662.html 
Hovedfoto: Unsplash

Fakta

 • Hvert år jaktes og drepes tusenvis av ville dyr i verden for trofèer, som hoder, skinn, pels eller hele utstoppede dyr. Jo sjeldnere og mer sårbare dyrene er, jo mer betales for å drepe dem.
 • Analysebyrået Economist at Large fant at bare 3% av pengene fra jaktturisme i bl.a. Afrika går til lokalsamfunnene, det meste ender i lommene på jaktselskaper eller profesjonelle jegere.
 • Canned hunts er i dag en storindustri i Afrika, der det drives intensiv avl på ville dyr i fangenskap, først og fremst løver, som når de når voksen alder slippes ut i et hegn for at noen skal skyte dem for troféer.
 • I dag blir omtrent 8000-10 000 løver avlet opp for canned hunts, fordelt på ca. 200 løvefarmer i Afrika, samtidig som det kun finnes totalt 20 000 ville løver igjen.
 • EU innførte i 2015 forbud mot import av jakt-troféer fra løver skutt i Benin, Burkina Faso og Kamerun. Australia, Frankrike og Nederland har forbudt import av alle løvetrofeer.