"Overskuddsdyr"

Oppdatert 25.05.2023

Hvert år markedsfører dyreparker seg ved å annonsere dyrefødsler, gjerne med PR-stunts som navnekonkurranser og live-sendinger. Neste sesong kommer nye dyreunger. Men hvor blir de egentlig av?

Barn og voksne står i kø i norske bjørneparker for å kose med bjørneunger, som to år senere er borte til fordel for nye unger.1 Borte er også sjimpanser, sjiraffer, ulver, løver, tigre, kenguruer og en rekke andre friske og unge dyr fra ulike dyreparker i Europa. Borte er også ofte mediene, som heller vier beste sendetid for å promotere dyreungenes ankomst, enn å kritisere bruk- og kast-holdningen til dyrene.

Dyreparkenes uetiske rutine

I 2001 gjorde Rådet for dyreetikk en vurdering av norske dyreparkers avliving av friske dyr. Rådet bekreftet at det “generelt fødes langt flere dyr i dyreparkene enn det antall som dør naturlig, og det antall som etterspørres fra andre dyreparker. (…) Man produserer på sett og vis en «vare» med kort holdbarhet.” og “dyreunger er blitt brukt bevisst og aktivt i markedsføringen”. Om hvorvidt dette kan anses som etisk forsvarlig sier Rådet blant annet at “Det er ikke likegyldig om dyreunger som har kommet til verden, får leve eller ikke”, og konkluderte med at “Dersom dyreparkene produserer et stort antall dyreunger hvert år, vel vitende om at de fleste må avlives etter endt sesong, mener Rådet at en slik «bruk og kast»-mentalitet vitner om manglende respekt for liv.”2

"Fortsatt tas dyr rutinemessig livet av i norske dyreparker, til tross for at dyrevelferdsloven krever at det tas hensyn til “dyrs egenverdi”"

Denne vurderingen ble gjort allerede for 20 år siden, men fortsatt tas dyr rutinemessig livet av i norske dyreparker, til tross for at dyrevelferdsloven krever at det tas hensyn til “dyrs egenverdi”, og fremvisning av dyr er forbudt dersom det vekker “allmenne, etiske reaksjoner”, slik det ofte gjør når dyrehagene avliver friske dyr.

Illusjon om dyreparkens omsorg

“Naturens under” og en “herlig liten krabat” var komplimentene fagansvarlig i Kristiansand Dyrepark gav media da albinokenguruen “Alberta” ble født3, men fire år senere, i 2013, skytes både hun og familien hennes, fordi de ikke lenger ønsket kenguruer i parken: “Å slutte med kenguruer har vært en del av våre langtidsplaner (…) Vi har ikke Australia inne i planene våre”.4 I stedet for kenguruer ville de nå ha geparder. Dette synliggjorde dyreparkenes kynisme, der dyreunger brukes for å trekke publikum det ene året, og tas livet av som en del av parkens rutiner og planer det neste.

Episoden med kenguruene førte til at mange publikummere oppfordret til boikott av Kristiansand Dyrepark5, og debatten om hvorvidt dette var etisk akseptabelt, nådde også Stortinget: "Dette er barbarisk av dyreparken. Kanskje barna som har lyst til å besøke dyreparken burde bli opplyst om at kenguruene ble henrettet for å gi plass til geparden? Etter dette har dyreparken ingen troverdighet mht hvordan de behandler dyr, parken er tydeligvis kun styrt av profitthensyn" sa stortingsrepresentant Freddy de Ruiter (AP)6, mens stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF) ba han “telle til ti” og ha “tiltro til at parken har håndtert dette riktig”.7 Men denne tragiske hendelsen er langt fra et engangstilfelle når det gjelder dyreparkenes håndtering av såkalte “overskuddsdyr”, og “tiltro” er bare mulig å ha dersom man er enig i at dyreparker rutinemessig kan avle og avlive friske dyr for profitt.

“En dyd av nødvendighet”?

Norske dyrehagers avliving av friske dyr, og avl av stadig nye dyreunger som avlives så fort de vokser til, har pågått lenge. Praksisen er også bekreftet og støttet av så godt som alle norske dyrehager.

Både Kristiansand Dyrepark, Namsskogan Familiepark og Polar Zoo har tatt livet av ulver og importert nye, med begrunnelse i at dyrene ble innavlet – Kristiansand Dyrepark uttalte at valpene deres var svaksynte og blinde.8 Polar Zoo avlivet alle sine 14 ulver i 20019, da lederulven døde, men beholdt èn som start på en ny flokk, som ifølge parkledelsen “ulte noe forferdelig og lette etter de andre hele tiden”.10 Daglig leder for Polar Zoo uttalte til mediene at: ”Når man driver en kommersiell virksomhet, er man jo avhengig av besøk for å få det til å rulle rundt. Å avlive dyr er en dyd av nødvendighet, vi kan jo ikke ta vare på alle.”11

"Ingen dyrepark kan overleve uten ungene. Skal man drive kommersiell form for business, må man forholde seg til det."
- Tidligere daglig leder for Vassfaret Bjørnepark

Både Namsskogan Familiepark, Polar Zoo og Vassfaret Bjørnepark innrømmer at de rutinemessig har tatt livet av bjørneungene ved to års alder. Namsskogan fikk spesielt kritikk for dette allerede i 2001, og mer ville de ikke si enn at bjørneungene “gikk i hi i høst sammen med de andre, men at de ikke kommer ut igjen til våren”. Ledelsen ville allikevel understreke at parken ikke var kyniske, og begrunnet dette med at: “Når det sies at små bjørnunger igjen skal avlives, så er det helt feil. De er ikke små og de er ikke lenger unger”.12 Polar Zoo skapte PR ved å la skoleklasse utføre dåpssermoni på bjørneungene, som kort tid etter ble tatt livet av.13 Tidligere daglig leder for Vassfaret Bjørnepark, Caroline Lahman, kommenterte bjørneslakten slik: “Hvis vi vil ha dyrehager, må vi finne oss i dette. Alt husdyrhold kan virke brutalt, men vi må jo kunne se forskjell på dyr og mennesker. Hvis vi ikke hadde bjørnunger, er jeg redd parken ville måtte stenge. Ingen dyrepark kan overleve uten ungene. Skal man drive kommersiell form for business, må man forholde seg til det.”14 Kristiansand Dyrepark er også enige i at “avliving er ikke til å unngå”.15

Samme praksis i dyreparker over hele Europa

Praksisen med å avle og avlive, er svært vanlig i europeiske dyreparker. Også EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) som er paraplyorganisasjonen for over 340 dyreparker i 41 land, støtter denne praksisen16, og støttet også Magdeburg Zoo i Tyskland, da fire ansatte i dyreparken ble tiltalt for å ta livet av tre tigerunger “uten rimelig grunn” i 201017, på tross av at dette er forbudt etter tysk dyrevernlov. EAZA vurderte avlivingen som “fullstendig rimelig”18, og “modig”19 fordi tigrene var hybrider og ikke passet inn i et avlsprogram. Men også utrydningstruede dyr tas livet av.

"Rutinene med å avle frem trekkplastre hvert år, for senere å avlive dem, kan ses over hele verden, men særlig i Europa."

Rutinene med å avle frem trekkplastre hvert år, for senere å avlive dem, kan ses over hele verden, men særlig i Europa. I København Zoo uttalte daglig leder i 2017: “Vi kan ikke lete over hele verden etter et hjem hver gang vi har et eller annet overskuddsdyr, for dette skjer hele tiden, det skjer hver dag!”20 Samme dyrepark fikk stor internasjonal oppmerksomhet da de avlivet sjiraffen Marius og dissekerte han foran skolebarn.21 København Zoo avliver i gjennomsnitt 20-30 friske dyr hvert år, og har avlivet både løver, tigre, zebra, flodhest og bjørner, i tillegg til geiter, antiloper og reinsdyr, uten at det var noe annet galt med dem enn at de ikke passet inn i planer og avlprogrammer.22 Da daglig leder ble intervjuet av Channel 4 News i Storbritannia, uttalte han at dette var “den eneste rette måten å gjøre det på”, og at de “vil gjøre det på samme måte (avlive friske dyr) i fremtiden”.23 Samme måned ønsket dyreparken i Jylland også å avlive en giraff, og understreket at “det vil være normal praksis for dyreparken”.24 Tre år senere kunne det telles 13 giraffer som hadde mistet livet, hvis man kun teller de dyreparkene med medlemskap i EAZA (European Association of Zoos and Aquaria).25 Odense Zoo tok i 2014 livet av to utrydningstruede løver, og sier de i gjennomsnitt har 10 dyr i “overskudd” hvert år som tas livet av.26 København Zoo tok også livet av fire løver, deriblant to løveunger.27 Grunnen til dette var at de ønsket en ny hannløve for å få inn nye gener til å avle enda flere løver, og en ny hannløve passet ikke inn i den etablerte flokken de allerede hadde. Dyreparken i Borås i Sverige har avlivet 9 løver siden 2012, alle kun et år etter de ble født.28 Aalborg Zoo i Danmark sier også at de tar livet av opp til 15 dyr hvert år.29

"EAZA anslår at omtrent 3000-5000 overskuddsdyr tas livet av hvert eneste år"

EAZA anslår at omtrent 3000-5000 overskuddsdyr tas livet av hvert eneste år30, det finnes i tillegg flere dyreparker som ikke er under EAZA, så tallet totalt er sannsynligvis mye større. EAZA har heller ikke fullstendig oversikt over alle grunner for avliving av dyr i dyreparkene, da noen registreres som døde uten at det oppgis grunn.31 EAZA anbefaler selv å “avle og drepe” noen arter, som f. eks. flodhest.32 I tillegg ble 22 sebraer tatt livet fra 2000-2012, og 11 arabisk utrydningstruede oryxokser ble tatt livet av i Edinburg, London, Rotterdam og Zurich fra 2000-2009, i tillegg til at 12 ble drept i Qatar og De arabiske Emirater, som også er med i det europeiske avlsprogrammet for dyrehager.33

Overskuddsdyr i andre verdensdeler

I USA og andre land utenfor Europa, tas overskuddsdyr også livet av, men prevensjon brukes også i mye større grad i USA34, samtidig som kjøp og salg av overskuddsdyr også er en billionindustri35, som fører til at dyr avlet i dyrehager ender opp i blant annet sirkus, “roadside zoos” (privateide dyreparker ofte kjent for dårlig dyrevelferd og utnytting av dyr og dyreunger), eller oppdrettsparker, først og fremst innenfor «canned-hunt» industrien der dyr skytes ned i hegn for trofèer. Det betyr at dyrene ofte ender opp døde – selv om de ikke tas livet av i dyreparken. Dyr selges også til operatører som driver auksjon av eksotiske dyr, eller f. eks. “International Animal Exchange” som sender eksotiske dyr til blant annet Japan og Thailand.36 Det hender også at dyr fra dyreparker organisert under Association of Zoos and Aquariums (AZA), som er USAs svar på det europeiske EAZA, har levert overskuddsdyr til parker som driver «canned-hunts».37

Hvordan skapes et “overskudd av dyr”?

“Det går ikke an å på generelt grunnlag si hva et overskuddsdyr er, men det er et dyr som av en eller annen grunn ikke passer inn i vår kolleksjon”, uttalte daglig leder for dyreparken i Borås i Sverige.38 Og det er nettopp det dyrene i dyreparker er; en kolleksjon, en handelsvare, som man produserer og overproduserer, selger mellom dyreparkene eller destruerer. Produksjon av overskuddsdyr er ikke bare noe som skjer hos dyreparkene, men også i konkurransedyrindustrien, oppdrettsparker, dyr som skal brukes i tv og film og i noen sirkus som selv avler dyr.

Noen avlsprogrammer dyreparker følger, bruker definisjonen “overskuddsdyr” om dyr som ikke er «genetisk viktige» for videre avl, «essensielle for forskning» eller som «ikke er viktige» for å beholde stabilitet i sosiale grupper av dyr. Det brukes også dersom de ikke lenger passer inn i flokken pga. adferd eller andre grunner (når dyrene verken kan flykte eller lete etter en ny flokk blir naturlig adferd til et «problem»). Etter avlsprogrammenes definisjon gis individene liten verdi, det er snakk om avl og bevaring av “arten”, mens enkeltdyr flyttes og fjernes for parkenes forgodtbefinnende, gjerne i “artsbevaringens” navn. Les her om at dyrehager heller ikke bidrar til bevaring.

"Dyrene i dyreparker er en kolleksjon, en handelsvare, som man produserer og overproduserer, selger mellom dyreparkene eller destruerer."

Dyr avles også frem til å bli mat for rovdyrene. “Hvis vi har for mange sebraer så avliver vi dem og bruker de som mat” uttalte daglig leder i Kristiansand Dyrepark, og var “uenig i at vi har et ansvar for at alle dyra skal leve til de blir gamle”.39 Men dyreparken har selv lagt opp til at de er “for mange”, og blant annet sebra og antiloper avles med tanke på løvemat40, og kaniner avles frem som slangemat.41 «Overskuddshester» fra travsporten blir også slaktet for løver og tigre i dyreparkene.42 Og de store rovdyrene har selv ingen nytte av å bli avlet til et liv i fangenskap – det er dyrehagens ansvar at de eksisterer der.

Andre grunner til at dyr tas livet av, kan være at det er “feil” kjønn. For å unngå slåssing blant dyrene, spesielt siden dyr må leve på unaturlige og minimale områder de ikke kan forlate eller gjemme seg, holdes ofte flokker av hunner, med kun en hann.43 Dersom f. eks. giraffer eller elefanters unger blir hannkjønn, blir de derfor et «problem». Dette er en sjanse dyreparkene tar, de vet at det er ca. 50% sjanse for at de må ta livet av ungen(e), dersom det blir en hann. Allikevel lar de dyrene yngle, igjen og igjen.

"Sebra og antiloper avles med tanke på løvemat, kaniner avles frem som slangemat. «Overskuddshester» fra travsporten blir også slaktet for løver og tigre i dyreparkene."

Også for europeiske dyrehager, kan skjebnen til «overskuddsdyr» som isteden blir solgt, også bli tragisk. Et eksempel på dette er broren til Kristiansand dyreparks “maskot”, Julius, som i dag lever i et 14 m2 betongbur i Thailand med tre andre aper – og «forsvant» da NOAH igangsatte kampanje for å få ham fri. “Mardon” ble født i Kristiansand Dyrepark, men som overskuddsdyr solgt til Öland dyrepark i Sverige, og fikk navnet “Ola”. En periode bodde han hjemme hos billedkunstner Louise Tillberg og levde som et barn i familien deres, før han ble brakt tilbake til dyreparken. 6 år senere solgte dyreparken Ola og tre andre sjimpanser til Safari World i Thailand. Daværende eier av den svenske dyreparken har uttalt at forholdene for Ola “ikke er bra etter nordisk standard, men mye bedre enn i mange dyreparker rundt i verden”. Han forsvarte videre Olas skjebne slik: «De andre alternativene var Romania og Belgia, men der var det forferdelige bur. Det kom også bud fra Kina, men der spiser de apekatter. Vi kunne fått mye mer for å selge dem til forskning.» Dette er noe av det dyr risikerer når dyreparker avler frem dyr som de senere fraskriver seg alt ansvaret for.44

Avl for dyrenes skyld?

Noen parker unnskylder avlspraksisen med at dyrene trenger å formere seg og ta vare på unger, for å leve “naturlige liv”.45 Men dyreparkene har allerede fratatt dyrene vesentlige deler av et “naturlig” liv, og faktum er at det å få unger i en livssituasjon der dyrene er stressede og frustrerte slett ikke er «velferd». Det er en velkjent problemstilling at dyremødre ofte ikke i stand til å ta vare på ungene sine i dyrehager, og ikke sjelden blir fratatt ungene lenge før de er avvent. I mange tilfeller fratas mødrene ungene selv om de passer på dem – fordi ungene skal brukes til «show» eller kontakt med mennesker.

"Noen parker unnskylder avlspraksisen med at dyrene trenger å formere seg og ta vare på unger, for å leve “naturlige liv”."

Dersom man hadde latt katter stadig formere seg, for å kunne vise frem søte kattunger i nabolaget, men så rutinemessig drept alle kattungene, for igjen å la kattemor bli drektig, ville dette forhåpentligvis blitt ansett av de fleste som dyremishandling. Dyrehagene gjør akkurat dette – og de gjør det nettopp fordi dyreunger gir mer penger i kassa.

Kilder

 1. "Bjørnunger slaktes", VG, 16.12.2003 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/e11dEK/bjoernunger-slaktes
 2. "Dyreparker avliving av overskuddsdyr", Rådet for dyreetikk (2001) https://www.radetfordyreetikk.no/dyreparker-avliving-av-overskuddsdyr/
 3. "Albino-kenguru stakk hodet frem i vårsola", Dagbladet, 01.04.2009 https://www.dagbladet.no/nyheter/albino-kenguru-stakk-hodet-frem-i-varsola/65336125
 4. "Dyreparken avlivet alle kenguruene", Fædrelandsvennen https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/oxBqK/dyreparken-avlivet-alle-kenguruene
 5. "Dyreparken avlivet alle kenguruene", Fædrelandsvennen https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/oxBqK/dyreparken-avlivet-alle-kenguruene
 6. "- Barbarisk av Dyreparken", Fædrelandsvennen https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/wkXQo/barbarisk-av-dyreparken
 7. "- Barbarisk av Dyreparken", Fædrelandsvennen https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/wkXQo/barbarisk-av-dyreparken
 8. "25 ulver avlivet i norske dyrehager", VG, 14.03.2006 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/LvwqJ/25-ulver-avlivet-i-norske-dyrehager
 9. "Vil slakte ulveflokk", VG/NTB, 25.02.2003 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/A2dzrx/vil-slakte-ulveflokk
 10. Dagbladet, 21.06.2002
 11. "Avlivet fire bjørnunger på to år", Dagbladet, 16.12.2003 https://www.dagbladet.no/nyheter/avlivet-fire-bjornunger-pa-to-ar/65934370
 12. "Bjørnene i Namsskogan avlivet", Adresseavisen,  23.04.2012 https://www.adressa.no/nyheter/article192692.ece
 13. "Vil slakte ulveflokk", VG/NTB, 25.02.2003 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/A2dzrx/vil-slakte-ulveflokk
 14. "Avlivet fire bjørnunger på to år", Dagbladet, 16.12.2003 https://www.dagbladet.no/nyheter/avlivet-fire-bjornunger-pa-to-ar/65934370
 15. "Fikk se villdyr på jakt og hestekadaver på frys", Stavanger Aftenblad, 14.09.2016 https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/5vlBz/fikk-se-villdyr-pa-jakt-og-hestekadaver-pa-frys
 16. "EAZA Culling statement", European Association of Zoos and Aquaria, 30.04.2015 https://www.eaza.net/assets/Uploads/Position-statements/EAZA-Culling-statement.pdf
 17. "How many healthy animals do zoos put down?", BBC, 27.02.2014 https://www.bbc.com/news/magazine-26356099
 18. "How many healthy animals do zoos put down?", BBC, 27.02.2014 https://www.bbc.com/news/magazine-26356099
 19. ""Zoothanasia" Is Not Euthanasia: Words Matter", Marc Bekoff, Psychology Today, 09.08.2012 https://www.psychologytoday.com/us/blog/animal-emotions/201208/zoothanasia-is-not-euthanasia-words-matter
 20. "Killing Animals at the Zoo", The New Yorker, 09.01.2017 https://www.newyorker.com/magazine/2017/01/16/killing-animals-at-the-zoo
 21. "Marius the giraffe killed at Copenhagen zoo despite worldwide protests", The Guardian, 09.02.2014 https://www.theguardian.com/world/2014/feb/09/marius-giraffe-killed-copenhagen-zoo-protests
 22. "Thousands of zoo animals killed in Europe yearly", Phys Org, 14.02.2014 https://phys.org/news/2014-02-thousands-zoo-animals-europe-yearly.html
 23. "Bengt Holst on killing a giraffe at Copenhagen Zoo", Channel 4 News, YouTube, 09.02.2014 https://www.youtube.com/watch?v=ENnNNVOEDZ4
 24. "Enda en sjiraff kan bli løvemat i Danmark", TV2, 12.02.2014 https://www.tv2.no/a/5312942/
 25. "Killing Animals at the Zoo", The New Yorker, 09.01.2017 https://www.newyorker.com/magazine/2017/01/16/killing-animals-at-the-zoo
 26. "How many healthy animals do zoos put down?", BBC, 27.02.2014 https://www.bbc.com/news/magazine-26356099
 27. "Slaktet sjiraffen Marius foran publikum. Nå har de avlivet løvene som fikk spise ham", Dagbladet, 26.03.2014 https://www.dagbladet.no/nyheter/slaktet-sjiraffen-marius-foran-publikum-na-har-de-avlivet-lovene-som-fikk-spise-ham/61515113
 28. "Dyrepark lokker med søte løveunger, men når de blir eldre blir de avlivet som «overskuddsdyr»", Dagbladet, 10.01.2018 https://www.dagbladet.no/nyheter/dyrepark-lokker-med-sote-loveunger-men-nar-de-blir-eldre-blir-de-avlivet-som-overskuddsdyr/69328024
 29. "Thousands of zoo animals killed in Europe yearly", Phys Org, 14.02.2014 https://phys.org/news/2014-02-thousands-zoo-animals-europe-yearly.html
 30. "How many healthy animals do zoos put down?", BBC, 27.02.2014 https://www.bbc.com/news/magazine-26356099
 31. "How many healthy animals do zoos put down?", BBC, 27.02.2014 https://www.bbc.com/news/magazine-26356099
 32. "How many healthy animals do zoos put down?", BBC, 27.02.2014 https://www.bbc.com/news/magazine-26356099
 33. "How many healthy animals do zoos put down?", BBC, 27.02.2014 https://www.bbc.com/news/magazine-26356099
 34. ""Zoothanasia" Is Not Euthanasia: Words Matter", Marc Bekoff, Psychology Today, 09.08.2012 https://www.psychologytoday.com/us/blog/animal-emotions/201208/zoothanasia-is-not-euthanasia-words-matter
 35. "SURPLUS ANIMALS: THE CYCLE OF HELL A Study of Captive Wildlife in the United States", Pat Derby, PAWS (1997) http://www.pawsweb.org/surplus.pdf
 36. "Animal Underworld: Inside America's Black Market for Rare and Exotic Species", Alan Green, PublicAffairs (2006)
 37. "Animal Underworld: Inside America's Black Market for Rare and Exotic Species", Alan Green, PublicAffairs (2006)
 38. "Dyrepark lokker med søte løveunger, men når de blir eldre blir de avlivet som «overskuddsdyr»", Dagbladet, 10.01.2018 https://www.dagbladet.no/nyheter/dyrepark-lokker-med-sote-loveunger-men-nar-de-blir-eldre-blir-de-avlivet-som-overskuddsdyr/69328024
 39. "– Uetisk av dyreparken å avlive friske dyr", NRK, 06.05.2016 https://www.nrk.no/sorlandet/_-uetisk-av-dyreparken-a-avlive-friske-dyr-1.12934737
 40. "Tiger avlivet i Dyreparken", NRK, 06.02.2017 https://www.nrk.no/sorlandet/tiger-avlivet-i-dyreparken-1.13363832
 41. ”Dyrepasserne“ på TV2, sesong 1 episode 4
 42. "Her blir Marias hest spist av løver", VG, 21.06.2008 https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/QGnlW/her-blir-marias-hest-spist-av-loever
 43. "Killing Animals at the Zoo", The New Yorker, 09.01.2017 https://www.newyorker.com/magazine/2017/01/16/killing-animals-at-the-zoo
 44. "Vil redde halvbroren til Julius", VG, 12.10.2007 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/8eM0x/vil-redde-halvbroren-til-julius
 45. "To av bjørnene får leve", NRK, 10.09.2000 https://www.nrk.no/trondelag/to-av-bjornene-far-leve-1.121945
Hovedfoto: Andrew Skowron

Fakta

 • Rådet for dyreetikk konkluderte i 2001 med at “Dersom dyreparkene produserer et stort antall dyreunger hvert år, vel vitende om at de fleste må avlives etter endt sesong, mener Rådet at en slik «bruk og kast»-mentalitet vitner om manglende respekt for liv.”
 • I 2013 ble albinokenguruen “Alberta” og familien hennes skutt i Kristiansand Dyrepark fordi de ikke lenger ønsket kenguruer i parken. De ville heller ha geparder.
 • Norske dyrehagers avliving av friske dyr, og avl av stadig nye dyreunger som avlives så fort de vokser til, har pågått lenge. Praksisen er også bekreftet og støttet av så godt som alle norske dyrehager.
 • EAZA, paraplyorganisasjonen for over 340 dyreparker i 41 land, støtter praksisen med å avle og avlive dyr. EAZA anslår at omtrent 3000-5000 overskuddsdyr tas livet av hvert eneste år.
 • Kjøp og salg av overskuddsdyr er en billionindustri, som fører til at dyr avlet i dyrehager ender opp i blant annet sirkus, “roadside zoos”, eller oppdrettsparker, først og fremst innenfor «canned-hunt» industrien der dyr skytes ned i hegn for trofèer.