Delfinarier forbudt

Oppdatert 28.12.2022

Delfinarier er forbudt i Norge takket være NOAHs innsats allerede på 1990-tallet. I dag er det allment akseptert at delfiner lider i fangenskap, og delfinarier stenges verden over.

I 1995 ble det sendt inn en søknad om å bygge et delfinarium  i Grimstad. Dette var lenge før dyrevelferdsloven ble vedtatt, og den gjeldende dyrevernloven forbød faktisk fremvisning av levende dyr. Det var allikevel opprettet flere dyrehager i Norge, fordi lovverket også sa at “departementet kan på nærare vilkår gjera unntak frå forbodet mot framsyning” og gav dispensasjon over en lav sko til blant annet dyrehager og sirkus.

Delfinarie-fritt Norge takket være NOAH

NOAH protesterte høylytt mot planene om delfinarium både i media og ovenfor myndighetene, og tok også initiativ overfor Rådet for Dyreetikk om å vurdere saken. Rådet kom med en uttalelse og frarådet opprettelse av delfinarier, og Dyrehelsetilsynet (Mattilsynet) støttet uttalelsen. Rådet uttalte blant annet at: “Delfiner har en komplisert sosial struktur og de forflytter seg over store avstander. Disse forholdene tyder på at det ikke er lett å tilfredsstille delfinens behov i fangenskap. Høy dødelighet og reproduksjonsproblemer, selv i de bedre anleggene understøtter dette. Det er lite sannsynlig at man i Norge vil lykkes særlig bedre med en art man tidligere ikke har erfaring med.»1

"Delfinarier er forbudt i Norge takket være NOAHs innsats allerede på 1990-tallet. I dag er det allment akseptert at delfiner lider i fangenskap, og delfinarier stenges verden over."

Rådet var også svært skeptiske til å fange inn ville delfiner: “Det er innlysende at det må bli problemer når villfangede voksne dyr, som er vant med å ferdes fritt over store avstander, tas bort fra sin flokk og plasseres i et stimulifattig lite basseng, alene eller blant fremmede individer. Rådet for Dyreetikk vil ta sterk avstand fra at ville delfiner fanges inn for å benyttes til framvisning for mennesker.”

Landbruksdepartementet ga da skriftlig beskjed om at de ikke vil komme til å gi tillatelse til bygging av delfinarier i Norge.2 Denne hendelsen førte til at Norge tidlig ble ett av de landene hvor delfinarier er forbudt, og hvor det fortsatt er forbudt i dag!

Delfinarier i andre land

Flere land har tillatt delfinarier, til og med vårt naboland Sverige har et delfinarium. Flere utenlandske organisasjoner har også fått hjelp av NOAH i sin kamp for å forby delfinarier i egne land på bakgrunn av forbudet i Norge. Den tidligere delfin-treneren Rick O´Barry samarbeidet med NOAH for å hindre innfangning av delfiner og spekkhoggere til dyrehager på 2000-tallet, og NOAH klarte bl.a. å hindre en planlagt innfangning av norske spekkhoggere til et delfinarium i Japan.

"Flere utenlandske organisasjoner har også fått hjelp av NOAH i sin kamp for å forby delfinarier i egne land"

Selv om flere og flere land stenger delfinarier av dyrevernhensyn, er norske turister blant de som bidrar til å opprettholde dette dyreplageriet. NOAH har derfor jobbet mye for å informere og inspirere nordmenn til å feriere dyrevennlig og bl.a. ta avstand fra delfinarier, og har ekstra stor oppmerksomhet rundt dette hvert år før feriesesongen. Turistbyråer har også et stort ansvar for hvilke aktiviteter i ulike land de ønsker å rekruttere turister til. NOAH har aktivt jobbet med disse byråene, og tatt kontakt når vi ser de reklamerer for blant annet delfinarier, og flere byråer har nå tatt avstand fra slik reklame.

I 2009 kom dokumentaren “The Cove” om innfanging av delfiner, og i 2013 kom også dokumentaren “Blackfish” som viser tragedien bak delfiner og hvaler i fangenskap. NOAH har annonsert filmene aktivt, og de er fast inventar i NOAHs nettbutikk.

NOAHs argumenter mot delfinarier

Rådet for dyreetikk fant at delfiner i fangenskap ofte har unormal adferd som tydelig viser at de mistrives. Tvangsadferd som repetert sirkelsvømming eller unormal passivitet er vanlig.3 Andre reaksjoner er selvdestruktivitet – det har hendt at delfiner har tatt sitt eget liv etter å ha dunket hodet mot bassengkanten gjentatte ganger.4

Delfiner er flokkdyr med store levearealer. Flokkene består av fra under tjue til flere hundre individer og de har en innviklet sosial struktur. Delfinene utviser stor omsorg overfor hverandre: de forsvarer medlemmer av flokken som er i fare, og kan hjelpe skadde individer opp til overflaten for å puste.5 Rådet for dyreetikk beskriver også delfinenes kommunikasjon: “Delfinene kommuniserer med hverandre ved hjelp av lydsignaler. Slik kommunikasjon kan foregå over meget store avstander. Lydmønsteret eller “språket” kan innen samme art variere mellom områder og familiegrupper (…) Det er vist at delfiner i fangenskap kommuniserer lite med hverandre. Det kan skyldes at dyrene er fra ulike bestander og grupper, men også at lydkommunikasjon er vanskelig i bassenger. Glatte bassengvegger reflekterer lyden uhindret, og det er støy fra omgivelsene”.

"Det har hendt at delfiner har tatt sitt eget liv etter å ha dunket hodet mot bassengkanten gjentatte ganger."

Delfiner er i bevegelse det meste av tiden, og svømmer gjerne 50-100 km i døgnet. Hastigheten kan komme opp i 40km/t, de kan også dykke ned til 300 meters dyp.6 Dette er selvsagt umulig i fangenskap, å svømme i sirkler i et basseng kan aldri kompensere for dette. Rådet for dyreetikk uttalte: “Mange delfiner holdes i små, nakne bassenger med minimal anledning til fri bevegelse. Kjedsomhet kan derfor være et velferdsproblem.”7

Reproduksjonsvanskene og den høye dødeligheten i fangenskap gjør at det hele tiden fanges inn nye individer fra de ville bestandene.8 En vanlig fangstmetode er å jage delfinflokker med hurtiggående gummibåter inntil dyrene er utmattet. Deretter fanges de utvalgte individene med nett og tau.9 Dette er selvsagt en meget stor påkjenning, og en stor andel av delfiner dør under innfanging, transport og temming – altså før de blir solgt til delfinariene.10 Når de så har kommet seg til delfinariene dør over halvparten av de innfangede delfinene innen to år, ifølge National Marine Fisheries Service i USA.11 De overlevende dyrene lever i gjennomsnitt 5,8 år i fangenskap.12 I det fri kan delfiner leve i 30 – 50 år.13

Fangst av ville delfiner fører også til problemer for gruppen som blir tilbake. Dette fordi de lever i familiegrupper, med sterke sosiale bånd. I tillegg er det oftest hunndyr som fanges, da de er lettere å håndtere i fangenskap. Dette skader den sosiale strukturen, og de unge dyrene som til vanlig holder sammen med sin mor så lenge som 3-10 år, får vanskeligheter når de mister henne.14

"Reproduksjonsvanskene og den høye dødeligheten i fangenskap gjør at det hele tiden fanges inn nye individer fra de ville bestandene."

På tross av vanskelighetene med å få delfiner til å reprodusere seg i fangenskap, fødes det noen delfiner, men få av dem vokser opp i fangenskap. Rådet for dyreetikk påpekte at “Dødeligheten hos delfinunger er høy i naturen. Hyppigste dødsårsak er oppgitt å være rovdyr (hai og spekkhogger). Likevel er dødeligheten større i fangenskap. (…)».15

Et av de viktigste problemene i fangenskap er sosialt stress. Dyrene holdes sammen i menneskeskapte grupper. Det er ikke mulig å opprettholde en naturlig sosial struktur i flokken. Sosialt stress er en viktig dødsårsak hos unge individer (4-6 år).16 Små bassenger gjør det vanskelig å unnvike konflikter med andre dyr, og dermed unngå konfrontasjoner. Stress kan være en direkte dødsårsak, men kan også medvirke indirekte gjennom et svekket immunforsvar.17

Det er også andre problemer forbundet med delfinarium: dårlig vannkvalitet irriterer øyne, hud og slimhinner; feilernæring gjør dyrene syke og delfiner har blitt skadet og endog dødd etter å ha spist gjenstander publikummere kaster i vannet.18

Kilder

 1. «Uttalelse om delfiner i fangenskap», Rådet for Dyreetikk (1995) https://www.radetfordyreetikk.no/uttalelse-om-delfiner-i-fangenskap/
 2. "Brev om avslag på bygging av delfinarie", Landbruksdepartementet (1996)
 3. «Uttalelse om delfiner i fangenskap», Rådet for Dyreetikk (1995) https://www.radetfordyreetikk.no/uttalelse-om-delfiner-i-fangenskap/
 4. «Uttalelse om delfiner i fangenskap», Rådet for Dyreetikk (1995) https://www.radetfordyreetikk.no/uttalelse-om-delfiner-i-fangenskap/
 5. «Uttalelse om delfiner i fangenskap», Rådet for Dyreetikk (1997) https://www.radetfordyreetikk.no/uttalelse-om-delfiner-i-fangenskap/
 6. «How deep can dolphins dive?», Dolphin Communication Project (2008) https://www.dolphincommunicationproject.org/index.php/the-latest-buzz/field-reports/bahamas-3/bahamas-2000/item/93037-how-deep-can-dolphins-dive
 7. «Uttalelse om delfiner i fangenskap», Rådet for Dyreetikk (1995) https://www.radetfordyreetikk.no/uttalelse-om-delfiner-i-fangenskap/
 8. «Dolphins endure extreme suffering when captured from the wild», WDC (Whale and Dolphin Conservation), 22.03.19 https://uk.whales.org/2019/03/22/dolphins-endure-extreme-suffering-when-captured-from-the-wild/
 9. «Capture of Marine Life», Animal Welfare Institute https://awionline.org/content/capture-marine-life
 10. «The case against Marine Mammals in Captivity», The Humane Society og WSPA (2009) https://www.humanesociety.org/sites/default/files/docs/case-against-marine-captivity.pdf
 11. «Review of U.S Department of Agriculture’s Enforcement of the animal welfare act, specifically for animals used in exhibitions», United States Congress, Comitee of Agriculture, s.484
 12. «Review of U.S Department of Agriculture’s Enforcement of the animal welfare act, specifically for animals used in exhibitions», United States Congress, Comitee of Agriculture, s.484
 13. “How long do bottlenose dolphins survive in captivity”, WDC (Whale and Dolphind Conservation), 23.08.18 https://us.whales.org/2018/08/23/how-long-do-bottlenose-dolphins-survive-in-captivity/
 14. «How do dolphins give birth”, WDC (Whale and Dolphin Conservation), https://us.whales.org/whales-dolphins/how-do-dolphins-give-birth/
 15. «Uttalelse om delfiner i fangenskap», Rådet for Dyreetikk (1995) https://www.radetfordyreetikk.no/uttalelse-om-delfiner-i-fangenskap/
 16. «Uttalelse om delfiner i fangenskap», Rådet for Dyreetikk (1995) https://www.radetfordyreetikk.no/uttalelse-om-delfiner-i-fangenskap/
 17. «Uttalelse om delfiner i fangenskap», Rådet for Dyreetikk (1995) https://www.radetfordyreetikk.no/uttalelse-om-delfiner-i-fangenskap/
 18. «Uttalelse om delfiner i fangenskap», Rådet for Dyreetikk (1995) https://www.radetfordyreetikk.no/uttalelse-om-delfiner-i-fangenskap/