Fri fra zoo

Oppdatert 28.12.2022

NOAH har reddet både isbjørner, hvaler og pingviner fra dyrehage, og belyser dyrevelferdsproblemene for dyr som holdes for fremvisning.

Dyrehager frarøver dyr livet og mulighetene for livsutfoldelse, ved å holde dem fanget på avsperrede områder eller i bur, for å tjene penger på dem. NOAH mener dyrehager ikke hører hjemme i et opplyst samfunn, og jobber for at ingen dyr skal avles frem for å være innesperret som underholdning for mennesker. Les mer om dyrehager her.

NOAH redder isbjørn, spekkhoggere og pingviner

NOAH har drevet politisk arbeid og informasjonsarbeid ovenfor publikum og myndigheter siden tidlig 1990-tallet. Samtidig med informasjon- og holdningsskapende arbeid, har NOAH engasjert seg i saker for enkeltdyr:

Allerede i 1991 fikk NOAH stoppet innfangning av isbjørner til dyrehage. Isbjørn er blant de som viser størst adferdsmessige problemer i fangenskap.1 I etterkant har NOAH klart å forhindre dyreparker fra å skaffe seg isbjørn ved flere anledninger. I 2007 ønsket blant annet Polar Zoo å kjøpe isbjørnen “Knut” fra Berlin Dyrepark. Knut var første isbjørnunge som overlevde babystadiet i fangenskap på 33 år, men kollapset og døde 4 år gammel i Berlin Dyrepark foran hundrevis av publikummere.2 Igjen i 2017 startet Polar Zoo en prosess for å få både isbjørn og sibirsk tiger til parken, og NOAH protesterte og sendte et omfattende brev til Mattilsynet om å ikke godkjenne en slik søknad. Nå har Polar Zoo igjen uttalt at de ønsker å anskaffe isbjørn, helst innen 2021, og NOAH vil igjen ta opp kampen for at dette ikke blir en realitet.3

"Allerede i 1991 fikk NOAH stoppet innfangning av isbjørner til dyrehage."

I 1997 fikk NOAH hindret fangst av pingviner til dyrehage, og har senere også stanset flere forsøk på å etablere nye dyrehager og akvarier. NOAH fikk også, sammen med tidligere delfin-trener Rick O´Barry, hindret planlagt fangst av norske spekkhoggere til en japansk dyrehage.

"NOAH avdekket ulovlig import og hold av dyr i fangenskap i 1999, da Akvariet i Bergen bygget et 12 m2 glassmonter i kjelleren, og annonserte at de skulle ha silkeaper."

NOAH avdekket ulovlig import og hold av dyr i fangenskap i 1999, da Akvariet i Bergen bygget et 12 m2 glassmonter i kjelleren, og annonserte at de skulle ha silkeaper. Søknad om å få ha aper ble ikke engang sendt, før apene var på plass i det trange glassburet. Da den ble sendt, ble den avslått på grunn av dårlige forhold for dyrene. NOAH var svært engasjert i saken, og jobbet for at apene skulle overføres til et sanctuary hvor de kunne få et mer naturlig liv. Akvariets direktør hevdet da ovenfor NOAH at apene hadde blitt sendt tilbake. Kort tid etterpå klarte imidlertid NOAH å filme dyrene i Akvariets kjeller, gjemt bak gråpapir i bur. NOAH offentliggjorde dokumentasjonen til TV2 og anmeldte akvariet. Avsløringen bidro til at direktøren ble stilt for retten, og etterhvert gikk av som direktør.4 Apene døde dessverre etter kort tid av forholdene i dyrehagen, slik at redning ikke var mulig.

NOAH protesterer mot bruk- og kast-holdninger

NOAH har spesielt rettet kritikk mot dyreparkenes systematiske ”bruk og kast”- holdninger, der dyreunger rutinemessig blir tatt livet av når de blir store og ikke er like interessante for publikum. NOAH har satt fokus på dette i en rekke mediedebatter, leserinnlegg/kronikker, i alle aktuelle høringer, og bedt myndighetene om en vurdering om slik praksis egentlig er forenelig med §3 i dyrevelferdsloven som stadfester “dyrs egenverdi uavhengig av nytteverdi”. NOAH har også engasjert seg i mange enkeltsaker:

I 2001 avlivet Langedrag friske ulver for å få plass til en vill ulv i 2001, som selv to år senere ble avlivet etter nye utskiftinger i parken. Også Polar Zoo avlivet alle sine 14 ulver. Daglig leder i Polar Zoo uttalte i mediedebatt mot NOAH at: ”Når man driver en kommersiell virksomhet, er man jo avhengig av besøk for å få det til å rulle rundt. Å avlive dyr er en dyd av nødvendighet, vi kan jo ikke ta vare på alle.”5 Vassfaret bjørnepark har også tidligere avlivet bjørneunger som rutine for å få plass til nye. Daglig leder for Bjørneparken i 2007, kommenterte bjørneslakten slik: “Hvis vi vil ha dyrehager, må vi finne oss i dette. Alt husdyrhold kan virke brutalt, men vi må jo kunne se forskjell på dyr og mennesker. Hvis vi ikke hadde bjørnunger, er jeg redd parken ville måtte stenge. Ingen dyrepark kan overleve uten ungene. Skal man drive kommersiell form for business, må man forholde seg til det.”6 I dag har imidlertid ny daglig leder uttalt seg enige med NOAH i at man ikke bør avlive friske dyr eller få dyreunger det ikke er plass til.7 I tillegg har ledelsen uttalt til NOAH at de har stanset jakttrening på bjørnene der som har foregått i flere år, og som NOAH ved flere anledninger har protestert mot. Slik jakttrening på bjørn i dyrehager pågikk fortsatt i Namsskogan Familiepark – inntil det ble forbudt i ny viltforskrift av 2020, etter innspill fra NOAH.

"I 2001 avlivet Langedrag friske ulver for å få plass til en vill ulv i 2001, som selv to år senere ble avlivet etter nye utskiftinger i parken."

NOAH anmeldte i 2007 Namsskogan familiepark for brudd på dyrevelferdsloven da de avlivet to ulvevalper på tre måneder som hadde kommet seg ut av innhegningen. Da den ene ulvevalpen ble skutt, ble den andre forfulgt av jegere og hunder i 5 dager. Redsel for jegerne og hundene hindret henne trolig i å vende tilbake til mora og flokken. Men parkledelsen ønsket bare å “uskadeliggjøre” valpen så fort som mulig, til tross for at hun ikke utgjorde noen fare verken for folk, dyr eller faunaen. Så meldte mediene at valpen sannsynligvis var skadeskutt.8 Skudd ble løsnet under “dårlige forhold” og i mørke, og det meldtes at “spor” tydet på at valpen var skadd. Dette ble bekreftet da valpen til slutt ble skutt død. Da NOAH dager før hadde advart parken om nettopp dette, avfeide parkens veterinær per telefon sakens alvorlighet, og uttalte til NOAH at valpene like gjerne kunne skytes nå som “å avlives om et halvt år”.9 Namsskogan familiepark har også avlivet flere bjørneunger.10 11

"NOAH anmeldte i 2007 Namsskogan familiepark for brudd på dyrevelferdsloven da de avlivet to ulvevalper på tre måneder som hadde kommet seg ut av innhegningen."

I 2007 hadde NOAH utspillet «Fokus på Ola, Julius’ glemte bror» og avslørte Olas skjebne for et norsk publikum. Sjimpansebrødrene Julius og Ola ble født i Kristiansand Dyrepark. Julius ble som kjent flasket opp hos direktørens familie og Ola ble solgt et døgn gammel til Öland Djurpark i Sverige, men endte opp i et bur i Safari World i Thailand. Kristiansand Dyrepark og Öland Djurpark forsvarte handelen og mente Ola har det "mye bedre enn i mange dyreparker rundt i verden».12 Men aper i bur var ikke så ukjent for Kristiansand Dyrehage: Også Julius ble satt i ”isolat” over lengre tid, etter at han hadde bitt en person. Det ble konkludert med at Julius var deprimert. Dyrehagen lager en «solskinnshistorie» ut av det hele, der Julius ”står frem” i Dagbladet i 2012 og forteller at ”slik skjer med alle kjendiser en gang i livet”.13 NOAH påpekte at historien om sjimpansebrødrene illustrerer en situasjon som kommersielle dyreparker aktivt skaper – et unødig forbruk av liv. Les hele historien om Ola her.

NOAHs arbeid for lovendringer

NOAH har vært høringsinstans siden 1994, og ved hver anledning presset på politisk for å bedre forholdene for dyr i dyreparker, og aller helst – forby dem.

Allerede i 2001 fikk NOAHs kritikk av dyreparker støtte fra Rådet for dyreetikk, da de uttalte at ”dersom dyreparkene produserer et stort antall dyreunger hvert år, vel vitende om at de fleste må avlives etter endt sesong, mener Rådet at en slik “bruk og kast”- mentalitet vitner om manglende respekt for liv.”14 Med denne støtten intensiverte NOAH arbeidet for et lovfestet forbud mot slik praksis, og for å stadfeste dyrs egenverdi i lovverket.

"NOAH fortsetter å kjempe for at avl av ville dyr for et liv i fangenskap skal forbys, og dyrehager i dagens form skal fases ut."

I 2002 kom “Statlig melding om dyrehold og dyrevelferd”, med bakgrunn i at Landbruksdepartementet ønsket å “foreta en bred gjennomgang og vurdering av alt dyreholdet i vårt land ut fra et etisk og velferdsmessig synspunkt”.15 NOAH var en av få høringsinstanser som kom med innspill om dyr i dyreparker. Meldingen tok flere problemer på alvor: «Unormal atferd i form av stereotypier som løping i sikler, vandring fram og tilbake langs gjerdet eller veving (vugging fra side til side) er ikke uvanlig. (…) Landbruksdepartementet anser at kalkulert produksjon av overskuddsdyr er etisk problematisk.» Meldingen konkluderte med at hold av dyr i dyreparker burde forskriftsreguleres, og dyreparkene burde påleggges plan for å unngå avl av «overskuddsdyr».

Som følge av Stortingsmeldingen om dyrevelferd, fikk Norge ny dyrevelferdslov i 2010. NOAH skrev et omfattende høringssvar, der vi blant annet tok til orde for utfasing av dyrehager. Samme år sendte NOAH også høringssvar til ”Forskrift om fremvisning av dyr” og tok igjen til ordet for å hindre avl av «overskuddsdyr», og på sikt utfase kommersiell utnytting av dyr i dyrehager. I 2017 ble forskriften fastsatt, og selv om ikke reglene ble strenge nok, ble antall arter dyrehager kunne holde uten tillatelse, innskrenket til å utelate alle eksotiske arter. I 2020 ble det uttalt forbud mot hold av rovfugler (inkludert ugler) i dyrehage i viltforskriften. NOAH ga et omfattende høringsinnspill hvor vi argumenterte for at også andre arter burde forbys eksplisitt, men kun rovfuglene ble forskriftsfestet.

NOAH fortsetter å kjempe for at avl av ville dyr for et liv i fangenskap skal forbys, og dyrehager i dagens form skal fases ut. Med all den kunnskap vi i dag har om dyrs behov, i et land som har uttalt at de ønsker å være “best på dyrevelferd”, mener vi den eneste riktige konsekvens vil være å gjøre kommersielle dyreparker til historie.

 1. "A Case Against Polar Bears In Captivity", Laidlaw, Rob, Zoocheck Canada Inc (2005) http://www.zoocheck.com/wp-content/uploads/2015/06/A-Case-Against-Polar-Bears-in-Captivity.pdf
 2. «Cause of Polar Bear Knut’s Death Found”, Live Science, 04.01.14 https://www.livescience.com/42328-polar-bear-knut-death-explained.html
 3. «Vil ha isbjørn i dyrepark – møter underskrifter», NRK, 11.06.18 https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/vil-ha-isbjorn-i-dyrepark-_-moter-underskrifter-1.14079352
 4. "Akvarie-direktør med ulovlig dyreimport", VG, 25.02.03 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/4dd00G/akvarie-direktoer-med-ulovlig-dyreimport
 5. «Avlivet fire bjørneunger på to år», Dagbladet, 16.12.03 https://www.dagbladet.no/nyheter/avlivet-fire-bjornunger-pa-to-ar/65934370
 6. «Avlivet fire bjørneunger på to år», Dagbladet, 16.12.03 https://www.dagbladet.no/nyheter/avlivet-fire-bjornunger-pa-to-ar/65934370
 7. Svar på spørsmål fra publikum på Bjørneparkens nettsider, innhentet 03.06.20 https://bjorneparken.no/vare-verdier/
 8. «40 mann leter etter ulvevalpen», Adresseavisen, 03.09.07 https://www.adressa.no/nyheter/nordtrondelag/article922147.ece
 9. Telefonsamtale med veterinær i Namsskogan familiepark og NOAH, september 2007
 10. «Bjørneunger avlivet», Dagbladet, 03.11.99 https://www.dagbladet.no/nyheter/bjornunger-avlivet/65555666
 11. «Rømt bjørn og bjørneunger skutt», VG, 17.09.07 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/pJQgR/roemt-bjoern-og-bjoerneunger-skutt
 12. Uttalelser fra tidligere eier av Öland djurpark, Boris Bravin, i "vil redde halvbroren til Julius", VG, 12.10.2007, https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/8eM0x/vil-redde-halvbroren-til-julius
 13. «Mitt dramatiske liv», Dagbladet, 14.11.12 https://www.dagbladet.no/magasinet/mitt-dramatiske-liv/63034973
 14. «Dyreparker avliving av overskuddsdyr», Rådet for Dyreetikk (2001) https://www.radetfordyreetikk.no/dyreparker-avliving-av-overskuddsdyr/
 15. «Bakgrunn», Statlig melding om dyrehold og dyrevelferd (2002) https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2002-2003/inns-200203-226/1/